Innehåll

Om ägaren/delägaren i enskild firma eller handelsbolag gör ett uttag av pengar eller varor för eget bruk eller konsumtion utgör detta ett privat uttag. Detsamma gäller om ägaren/delägaren låter företaget betala dennes privata utgifter, räkningar, försäkringar, skatter eller privata bostadsutgifter. Ett privat uttag utgör en minskning av företagets eget kapital, dvs. en minskning av företagets skuld till ägaren/delägaren, eget kapital i enskild firma respektive eget kapital i handelsbolag.

I aktiebolag redovisas ägarens uttag av pengar eller varor för eget bruk eller konsumtion som lön, löner och ersättningar. Alternativt kan ett särskilt avräkningskonto gentemot ägaren användas, avräkning delägare under förutsättning att detta konto alltid är en skuld till delägaren (och inte ett förbjudet lån).

Om ett inköp är avsett att användas både i näringsverksamheten och privat har företaget normalt rätt till avdrag för den ingående momsen på hela inköpet. Men den moms som gäller det privata utnyttjandet ska betalas genom s.k. uttagsbeskattning.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska inga privata utgifter bokföras i näringsverksamheten. Om så görs utgör dessa i så fall ett privat uttag.

Löpande bokföring

I enskild näringsverksamhet kan både privata uttag av pengar och varor debiteras konto 2010 Eget kapital. Uttag av varor kan även debiteras konto 2011 Egna varuuttag eller konto 2013 Övriga egna uttag (BAS 2023).

I handelsbolag kan både privata uttag av pengar och varor debiteras respektive delägares konto för Eget kapital, t.ex. 2010 (delägare 1), 2020 (delägare 2), 2030 etc. Uttag av varor kan även debiteras respektive delägares konto för Egna uttag, t.ex. konto 2011, 2021, 2031 etc. eller respektive delägares konto för övriga egna uttag, t.ex. konto 2013, 2023, 2033 etc.

Bokslut

Ägarens/delägarens privata uttag kan i samband med bokslutet avslutas (dvs. tömmas/nollas) mot kontot för eget kapital men i balansräkning enligt ÅRL ska privata uttag särredovisas under Eget kapital. För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut gäller reglerna för balansräkning K1.