Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Provisioner

Företag som utför t.ex. olika marknadsförings-, försäljnings- eller förmedlingsuppdrag, brukar få ersättning i form av provision - ofta i procent av uppdragsgivarens arvode för det utförda uppdraget. Dessa intäktsredovisas när uppdraget är utfört och beloppet ingår i posten Nettoomsättning.

Om provisionen däremot erhålls av anställda, eller under anställningsliknande förhållanden, bokförs ersättningarna som löner. Även andra former av ersättningar benämns ibland provisioner - t.ex. den ersättning som ekonomiska föreningar i vissa branscher tar ut av medlemsföretagen för nyttjande av gemensamma marknadsförings- och försäljningsaktiviteter.

Löpande bokföring

Erhållen provision krediteras ett konto i exempelvis kontogrupp 30 (BAS 2021) om provisioner är företags primära eller en av de primära intäktskällorna. Beloppet klassificeras därmed automatiskt till posten Nettoomsättning. Om provisionen är från företagets sekundära aktiviteter krediteras lämpligen konto 3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties, alternativt på underkontot 3921 Provisionsintäkter och ingår därmed i posten Övriga rörelseintäkter.

Lämnad provision debiteras konto 6050 Försäljningsprovisioner. Om den lämnade ersättningen i stället utgör en kostnad för anlitande av underentreprenader/underkonsulter debiteras konto 4600 Legoarbeten och underentreprenader, alternativt konto 6590 Övriga externa tjänster.

Bokslut

Eftersom provisioner normalt betalas ut i efterskott, bör periodisering av väsentliga belopp ske i bokslutet för de upplupna intäkterna respektive kostnaderna.

Per balansdagen upplupna, ännu ej erhållna provisionsintäkter, vilka avser det räkenskapsår för vilket bokslut görs, kommer i bokslutet att redovisas som en interimsfordran. De upplupna provisionsintäkterna krediteras t.ex. konto 3921 Provisionsintäkter och debiteras konto 1780 Upplupna avtalsintäkter, alternativt konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Per balansdagen upplupna, ännu ej utbetalade provisioner, vilka avser det räkenskapsår för vilket bokslut görs, kommer i bokslutet att redovisas som en interimsskuld. De upplupna provisionskostnaderna debiteras ett konto i exempelvis kontogrupp 40 eller konto 6050 Försäljningsprovisioner och krediteras konto 2980 Upplupna avtalskostnader, alternativt konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 23 Intäkter när det gäller provisionsintäkter men det är i princip samma redovisningsregler som enligt K2 nedan.

K2-regler

Enligt kapitel 6 gäller att inkomster ska redovisas som intäkt endast om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna från transaktionen kommer att tillfalla företaget och inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om intäkten inte förväntas ersättas fullt ut ska intäkten reduceras.

Vid provision som baseras på utfallet av försäljning av andras varor eller utförda tjänster sker intäktsredovisning enligt punkt 6.26 löpande om den provisionsgrundande försäljningen har skett eller den provisionsgrundande tjänsten är utförd och om övriga avtalsvillkor är uppfyllda.

Ett företag som betalar provisioner redovisar enligt punkt 7.5 dessa i samma räkenskapsår som företaget redovisar inkomsten som intäkt. I kommentaren till punkten anger BFN följande:

”I punkt 7.5 anges att en utgift som kan hänföras till en specifik inkomst ska redovisas som kostnad samma räkenskapsår som företaget redovisar inkomsten som intäkt, dvs. matchningsprincipen gäller. Ett exempel på detta är att ersättning till en agent som har förmedlat försäljning av företagets produkter ska redovisas som kostnad samma räkenskapsår som intäkten från försäljningen av produkten.”

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt kapitel 5 gäller att inkomster ska redovisas som intäkt endast om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna från transaktionen kommer att tillfalla företaget och inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om intäkten inte förväntas ersättas fullt ut ska intäkten reduceras.

Vid provision som baseras på utfallet av försäljning av andras varor eller utförda tjänster sker intäktsredovisning enligt punkt 5.26 löpande om den provisionsgrundande försäljningen har skett eller den provisionsgrundande tjänsten är utförd och om övriga avtalsvillkor är uppfyllda.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS ska i koncernredovisningen tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...