Företag som utför t.ex. olika marknadsförings-, försäljnings- eller förmedlingsuppdrag, brukar få ersättning i form av provision - ofta i procent av uppdragsgivarens arvode för det utförda uppdraget. Dessa intäktsredovisas när uppdraget är utfört och beloppet ingår i posten Nettoomsättning.

Om provisionen däremot erhålls av anställda, eller under anställningsliknande förhållanden, bokförs ersättningarna som löner. Även andra former av ersättningar benämns ibland provisioner - t.ex. den ersättning som ekonomiska föreningar i vissa branscher tar ut av medlemsföretagen för nyttjande av gemensamma marknadsförings- och försäljningsaktiviteter.

Löpande bokföring

Erhållen provision krediteras ett konto i exempelvis kontogrupp 30 (BAS 2023) om provisioner är företags primära eller en av de primära intäktskällorna. Beloppet klassificeras därmed automatiskt till posten Nettoomsättning. Om provisionen är från företagets sekundära aktiviteter krediteras lämpligen konto 3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties, alternativt på underkontot 3921 Provisionsintäkter och ingår därmed i posten Övriga rörelseintäkter.

Lämnad provision debiteras konto 6050 Försäljningsprovisioner. Om den lämnade ersättningen i stället utgör en kostnad för anlitande av underentreprenader/underkonsulter debiteras konto 4600 Legoarbeten och underentreprenader, alternativt konto 6590 Övriga externa tjänster.

Bokslut

Eftersom provisioner normalt betalas ut i efterskott, bör periodisering av väsentliga belopp ske i bokslutet för de upplupna intäkterna respektive kostnaderna.

Per balansdagen upplupna, ännu ej erhållna provisionsintäkter, vilka avser det räkenskapsår för vilket bokslut görs, kommer i bokslutet att redovisas som en interimsfordran. De upplupna provisionsintäkterna krediteras t.ex. konto 3921 Provisionsintäkter och debiteras konto 1780 Upplupna avtalsintäkter, alternativt konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Per balansdagen upplupna, ännu ej utbetalade provisioner, vilka avser det räkenskapsår för vilket bokslut görs, kommer i bokslutet att redovisas som en interimsskuld. De upplupna provisionskostnaderna debiteras ett konto i exempelvis kontogrupp 40 eller konto 6050 Försäljningsprovisioner och krediteras konto 2980 Upplupna avtalskostnader, alternativt konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 23 Intäkter när det gäller provisionsintäkter men det är i princip samma redovisningsregler som enligt K2 nedan.

K2-regler

Enligt kapitel 6 gäller att inkomster ska redovisas som intäkt endast om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna från transaktionen kommer att tillfalla företaget och inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om intäkten inte förväntas ersättas fullt ut ska intäkten reduceras.

Vid provision som baseras på utfallet av försäljning av andras varor eller utförda tjänster sker intäktsredovisning enligt punkt 6.26 löpande om den provisionsgrundande försäljningen har skett eller den provisionsgrundande tjänsten är utförd och om övriga avtalsvillkor är uppfyllda.

Ett företag som betalar provisioner redovisar enligt punkt 7.5 dessa i samma räkenskapsår som företaget redovisar inkomsten som intäkt. I kommentaren till punkten anger BFN följande:

”I punkt 7.5 anges att en utgift som kan hänföras till en specifik inkomst ska redovisas som kostnad samma räkenskapsår som företaget redovisar inkomsten som intäkt, dvs. matchningsprincipen gäller. Ett exempel på detta är att ersättning till en agent som har förmedlat försäljning av företagets produkter ska redovisas som kostnad samma räkenskapsår som intäkten från försäljningen av produkten.”

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt kapitel 5 gäller att inkomster ska redovisas som intäkt endast om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna från transaktionen kommer att tillfalla företaget och inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om intäkten inte förväntas ersättas fullt ut ska intäkten reduceras.

Vid provision som baseras på utfallet av försäljning av andras varor eller utförda tjänster sker intäktsredovisning enligt punkt 5.26 löpande om den provisionsgrundande försäljningen har skett eller den provisionsgrundande tjänsten är utförd och om övriga avtalsvillkor är uppfyllda.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS ska i koncernredovisningen tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.