Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Räkenskapsinformation

Definitionen av räkenskapsinformation återfinns i 1 kap. 2 § BFL. Denna definition är viktigt eftersom BFL:s krav på arkivering gäller just allt som ingår i definitionen av räkenskapsinformation. Följande information (på papper eller digitalt) utgör räkenskapsinformation och ska därmed arkiveras enligt bestämmelserna i BFL arkiveringskrav:

 • öppningsbalansräkning

 • grundbokföring

 • huvudbokföring

 • sidoordnad bokföring

 • verifikation och de handlingar som en verifikation hänvisar till

 • systemdokumentation

 • behandlingshistorik

 • årsredovisning, årsbokslut eller förenklat årsbokslut beroende på hur företaget avslutar sina räkenskaper

 • specifikation av balansräkningspost

 • avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa verksamhetens ekonomiska förhållanden

 • sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det ska gå att följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling i bokföringen.

Räkenskapsinformation som företaget självt upprättar ska enligt 1 kap. 4 § BFL avfattas på svenska, danska, norska eller engelska. Skatteverket får dock tillåta att företaget upprättar räkenskapsinformation på annat språk men kan då kräva en översättning av räkenskapsinformationen. Finansinspektionen ger tillstånd för de företag som står under Finansinspektionens tillsyn.