Innehåll

K4-regler

Rapporten över finansiell ställning ska enligt IAS 1 punkt 54 innefatta poster som visar följande belopp:

 • a. materiella anläggningstillgångar,

 • b. förvaltningsfastigheter,

 • c. immateriella tillgångar,

 • d. finansiella tillgångar (exklusive belopp enligt e, h och i),

 • e. placeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden,

 • f. biologiska tillgångar inom tillämpningsområdet för IAS 41 Jord- och skogsbruk,

 • g. varulager,

 • h. kundfordringar och andra fordringar,

 • i. likvida medel,

 • j. summan av alla tillgångar klassificerade som att de innehas för försäljning och tillgångar som ingår i avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning enligt IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter,

 • k. leverantörsskulder och andra skulder,

 • l. avsättningar,

 • m. finansiella skulder (exklusive belopp enligt k och l),

 • n. skulder och fordringar för aktuell skatt, enligt definition i IAS 12 Inkomstskatter,

 • o. uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar, enligt definition i IAS 12,

 • p. skulder som ingår i avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning enligt IFRS 5,

 • q. innehav utan bestämmande inflytande, redovisade i eget kapital, och

 • r. emitterat kapital och annat eget kapital hänförligt till ägare av moderföretaget.