Innehåll

Om fel har uppstått i den löpande redovisningen men innan bokslut och årsbokslut eller årsredovisning har upprättats rättas felet när felet upptäcktes. Se även Rättelse av bokföringspost

Om felet har uppstått i en tidigare avlämnad finansiell rapport ska felet rättas i den finansiella rapport som upprättas närmast efter att felet upptäcktes. Hur det ska redovisas skiljer sig mellan K3 och K2.

BFN publicerade den 29 september 2021 ett brevsvar om rättelse av fel efter byte från K2 till K3. BFN sammanfattar brevsvaret enligt följande:

Den fråga som ställdes till BFN var om man vid övergång till K3 från K2 kan tillgodoräkna tidigare felaktigt aktiverade nedlagda kostnader för egenupparbetade immateriella tillgångar som strider mot K2 reglerna.

BFN besvarar frågan genom att redogöra för hur fel enligt K2 generellt hanteras efter övergång till K3.

Sammanfattningsvis har BFN lämnat följande svar:

Rättelse av fel efter byte från K2 till K3 görs enligt reglerna om rättelse i kapitel 10 i K3.

Frågan om det föreligger fel i redovisningen ett visst räkenskapsår bedöms enligt de redovisningsregler som tillämpades det räkenskapsåret som det eventuella felet gjordes.

Efter byte från K2 till K3 innebär det ovanstående att fel ett räkenskapsår då K2 tillämpades hanteras enligt reglerna om rättelse av fel i kapitel 10 i K3, men bedömningen om det föreligger ett fel görs utifrån tillämpliga regler i K2.

K3-regler

Enligt punkt 10.12 ska ett företag rätta ett väsentligt fel i den finansiella rapport som upprättas närmast efter upptäckten av felet. Företaget ska rätta felet genom att

  1. räkna om jämförelsetalen för föregående räkenskapsår om felet uppstod detta år, eller

  2. räkna om ingående balans för tillgångar, skulder och eget kapital för föregående räkenskapsår, om felet uppstod ett räkenskapsår som föregår detta år.

Huruvida det är tillåtet att inte räkna om föregående år är en tolkningsfråga eftersom det inte klart framgår av K3. Samtliga företag rekommenderas räkna om jämförelseåret.

Är det praktiskt ogenomförbart att fastställa effekterna av ett fel som inträffat ett tidigare räkenskapsår, ska företaget enligt samma punkt räkna om den ingående balansen för tillgångar, skulder och eget kapital innevarande räkenskapsår.

För upplysning i not, se noter enligt ÅRL och K3, samtliga företag och noter enligt ÅRL och K3, större företag

K2-regler

Enligt punkt 2.12 ska ett företag rätta ett fel i den årsredovisning som upprättas närmast efter upptäckten av felet. Effekten av rättelsen ska redovisas i resultaträkningen eller, om rättelsen enbart avser poster i balansräkningen, i balansräkningen. Detta innebär att jämförelseåret för föregående räkenskapsår inte räknas om. Om rättelsen innebär att principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster eller delposter ändras, ska företaget lämna upplysningar i not om den bristande jämförbarheten, se 3 kap. 5 § fjärde stycket ÅRL.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt punkt 2.10 ska ett företag rätta ett fel i det årsbokslut som upprättas närmast efter upptäckten av felet. Effekten av rättelsen ska redovisas i resultaträkningen eller, om rättelsen enbart avser poster i balansräkningen, i balansräkningen. Detta innebär att jämförelseåret för föregående räkenskapsår inte räknas om.