Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Rättvisande bild

Årsredovisningen ska enligt 2 kap. 2 § ÅRL upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Enligt 3 § ska dessutom balansräkningen, resultaträkningen och noterna upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att kunna ge en rättvisande bild ska företaget lämna tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, ska företaget lämna upplysning om detta och skälen för avvikelsen ska lämnas i en not. Förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande översikt av verksamheten.

K2-regler

Enligt punkt 3.2 anses en årsredovisning som upprättats enligt ÅRL och K2 per definition uppfylla kravet på rättvisande bild. Att beakta här är att BFN i sitt förord anger att K2 skrivits för mindre företag med enklare verksamhet. Lättnadsregeln om rättvisande bild kan därför bara tillämpas av sådana företag.