Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Redovisningsprincip, tillämpning av

 

Enligt 2 kap. 4 § ÅRL ska samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.

K2-regler

Ett företag får avvika från de grundläggande redovisningsprinciperna som anges i 2 kap. 4 § första stycket ÅRL endast när det anges i K2, se punkt 2.1.

Ett företag får ändra princip för värdering till någon av de metoder som anges i K2, trots det som anges i 2 kap. 4 § första stycket 2 ÅRL, se punkt 2.3. Den nya metoden ska tillämpas framåt i tiden. Den nya metoden får endast tillämpas på nya transaktioner, med undantag av punkt 6.15 (uppdrag till fastpris som kan redovisas enligt huvudregeln eller alternativregeln).

De upplysningar om värderingsprinciper som ett företag ska lämna enligt 5 kap. 4 § ÅRL ska enligt punkt 18.3 omfatta

 1. uppgift om att företaget tillämpar ÅRL och K2, samt

 2. upplysningar enligt punkterna 18.4 (nyttjandeperiod och avskrivning), 18.5 (uppdrag till fastpris), 18.6 (indirekta utgifter inkluderas i värdet för pågående arbeten) och18.7 (indirekta tillverkningskostnader har inkluderats i anskaffningsvärdet för varulager).

Enligt punkt 18.8 behöver upplysningen om avvikelse från grundläggande redovisningsprincip enligt 5 kap 5 § ÅRL (se Upplysningar nedan) inte lämnas.

Upplysningar

Enligt 5 kap. 5 § ÅRL ska ett företag som avviker från någon av de grundläggande redovisningsprinciperna i 2 kap. 4 § ÅRL lämna en upplysning om skälen för avvikelsen och en bedömning av effekten på företagets ställning och resultat.

K4-regler

Tillämpning och byten av redovisningsprinciper omfattas av IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar samt fel.

När en standard specifikt är tillämplig på en transaktion, annan händelse eller omständighet ska den eller de redovisningsprinciper som tillämpas på denna post fastställas genom tillämpning av standarden, se punkt 7.

I IFRS återfinns redovisningsprinciper som enligt IASB:s uppfattning leder till finansiella rapporter som innehåller relevant och tillförlitlig information om de transaktioner, andra händelser och förhållanden för vilka de gäller. Dessa principer behöver inte tillämpas när effekten av att tillämpa dem är oväsentlig. Dock är det inte korrekt att göra, eller ej korrigera, oväsentliga avvikelser från IFRS i syfte att uppnå en viss utformning av ett företags finansiella ställning, finansiella resultat eller kassaflöden. Detta framgår av punkt 8.

I avsaknad av en IFRS som särskilt gäller en transaktion, annan händelse eller förhållande ska företagsledningen enligt punkt 10 använda sin bedömningsförmåga vid utveckling och tillämpning av en redovisningsprincip som leder till information som är

 1. relevant som underlag för användarnas ekonomiska beslutsfattande, och

 2. tillförlitlig, så att de finansiella rapporterna

 3. i ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden,

 4. ii återspeglar den ekonomiska innebörden av transaktioner, andra händelser och förhållanden, och inte enbart deras juridiska form,

 5. iii är neutrala, det vill säga opartiska,

 6. iv är försiktiga, och

 7. v är fullständiga i alla väsentliga hänseenden.

När företagsledningen gör ovanstående bedömning enligt punkt 10 ska företagsledningen beakta, och överväga tillämplighet avseende, följande källor i fallande ordning:

 1. bestämmelserna i standarderna om liknande och relaterade frågor, och

 2. de definitioner, kriterier för redovisning och koncept rörande värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader som återfinns i Föreställningsramen.

När företagsledningen gör ovanstående bedömning enligt punkt 10, kan företagsledningen också beakta de senaste uttalandena från andra normgivare som använder en liknande begreppsmässig föreställningsram för att ta fram redovisningsstandarder, annan redovisningslitteratur och vedertagen branschpraxis, i den mån dessa inte strider mot källorna i punkt 11.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%