Innehåll

Presentationen i registreringsordning visar enligt kommentaren till BFNAR 2013:2 punkt 2.2 i vilken ordning bokföringsposterna har tillförts bokföringssystemet. Presentationen möjliggör dels kontroll av fullständigheten i den upprättade bokföringen, dels kontroll i efterhand av bokförda poster mot verifikationerna.