Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Reglerad marknad

Ett företag som är underställda en medlemsstats lagstiftning och är noterad på reglerad mar ska enligt det så kallade IAS-direktivet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002) ska för varje räkenskapsår (som inleds den 1 januari 2005 eller därefter) upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antagits i överensstämmelse med förfarandet i artikel 6.2 (dvs. IFRS), under förutsättning att deras värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i en medlemsstat.

Ett företag som är noterat på en reglerad marknad tillämpar även RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Ett publikt aktiebolag får inte tillämpa K2.

Se sökordet Reglerad marknad i Rätt Bolagsrätt och Rätt Skatt.