Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Reservfond, ekonomisk förening

Med början för ekonomiska föreningar med räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 och senare finns inte något lagkrav längre på avsättning till reservfond. Det kan dock finnas bestämmelser i stadgarna som kräver avsättning till reservfond.

Reservfonden ingår enligt 3 kap. 10 b § ÅRL i föreningens bundna eget kapital och får därför inte användas för medlemsåterbäring, medlemsåterbäring i ekonomisk förening.

Minskning av reservfonden får enligt 15 kap. 1 § LEF endast göras för

  • täckning av förlust om det inte finns fritt eget kapital som kan täcka förlusten

  • återbetalning till medlemmar eller annat ändamål om Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till detta.

Verifikationen utgörs normalt av en kopia av eller hänvisning till det stämmoprotokoll där styrelsens förslag till vinstdisposition och stämmans beslut framgår.

Löpande bokföring

Beslutad avsättning till reservfond krediteras konto 2086 Reservfond och debiteras konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år.

Vid medlems utträde ur föreningen krediteras konto 2086 Reservfond med den insats som ej återbetalas och konto 2083 Inbetalda insatser debiteras, inbetalda insatser i ekonomisk förening.

Bokslut

I balansräkning för juridisk person redovisas reservfonden under Bundet eget kapital. I koncernredovisning enligt K3 och IFRS kan fonden särredovisas eller ingå i posten Annat eget kapital inklusive årets resultat (K3) eller motvarande enligt IFRS, eftersom ingen uppdelning görs mellan bundet och fritt eget kapital.

K2-regler

Enligt punkt 4.16 redovisas reservfonden som en egen post under bundet eget kapital.

Om föreningen upprättar balansräkning i förkortad form ska posterna Reservfond och Fond för yttre underhåll slås samman till en post benämnd Reservfond och fond för yttre underhåll, se punkt 4.16.