Innehåll

Företag som tillämpar IFRS ska vid upprättande av koncernredovisning lämna information enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Enligt RFR 2 Redovisning för juridiska personer ska uppställningsformerna i ÅRL tillämpas i moderföretaget.

Enligt IFRS utgör resultaträkningen en delmängd av Rapport över totalresultat. Den andra delen är Rapport över övrigt totalresultat.

Resultaträkningen benämns ofta ”resultatet” i de olika standarderna.

Rapporten över totalresultat har ingen fast uppställningsform (som enligt ÅRL) utan IAS 1 punkt 82 anger i stället att rapporten ska minst innefatta poster som visar följande belopp för perioden i en enda rapport över totalresultat, eller i två delar

 • a. Intäkter, med separat redovisade ränteintäkter beräknade enligt effektivräntemetoden

 • aa. Vinster och förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde.

 • b. Finansieringskostnader.

 • ba. Nedskrivningsförluster (inbegripet återföringar av nedskrivningsförluster eller nedskrivningsvinster) som fastställts i enlighet med avsnitt 5.5 i IFRS 9.

 • c. Andel av vinst och förlust i intresseföretag och joint ventures redovisade med tillämpning av kapitalandelsmetoden.

 • ca. Om en finansiell tillgång omklassificeras från värderingskategorin upplupet anskaffningsvärde så att den värderas till verkligt värde via resultatet, eventuell vinst eller förlust som uppstår genom en skillnad mellan det tidigare upplupna anskaffningsvärdet för en finansiell tillgång och dess verkliga värde på dagen för omklassificeringen (enligt definitionen i IFRS 9).

 • cb. Om en finansiell tillgång omklassificeras från värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat så att den värderas till verkligt värde via resultatet, eventuell ackumulerad vinst eller förlust som tidigare redovisats i övrigt totalresultat som omklassificeras till resultatet.

 • d. Skattekostnad.

 • ea. Ett samlat belopp för summa nav avvecklade verksamheter (se IFRS 5).

 • IFRS/IAS

 • Resultaträkning, funktionsindelad enligt IFRS

 • Resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt IFRS