Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Resultaträkning K4 (IFRS)

Företag som tillämpar IFRS ska vid upprättande av koncernredovisning lämna information enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Enligt RFR 2 Redovisning för juridiska personer ska uppställningsformerna i ÅRL tillämpas i moderföretaget.

Enligt IFRS utgör resultaträkningen en delmängd av Rapport över totalresultat. Den andra delen är Rapport över övrigt totalresultat. Dessa kan enligt IAS 1 punkt 81 presenteras som en eller två rapporter.

Resultaträkningen benämns ofta ”resultatet” i de olika standarderna.

Rapporten över totalresultat har ingen fast uppställningsform (som enligt ÅRL) utan IAS 1 punkt 82 anger i stället att rapporten ska minst innefatta poster som visar följande belopp för perioden i en enda rapport över totalresultat, eller i två delar

 1. intäkter,

 2. finansieringskostnader,

 3. andel av resultat i intresseföretag och joint ventures redovisade med tillämpning av kapitalandelsmetoden,

 4. skattekostnad,

 5. ett enda belopp som utgör summan av

  • resultatet efter skatt av avvecklade verksamheter, och

  • det resultat efter skatt som redovisats vid värderingen till verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader eller vid avyttringen av de tillgångar eller den avyttringsgrupp (de avyttringsgrupper) som utgör den avvecklade verksamheten,

 6. resultat,

 7. varje komponent i övrigt totalresultat klassificerad efter karaktär (exklusive belopp i h),

 8. andel av det övriga totalresultatet i intresseföretag och joint ventures redovisad med tillämpning av kapitalandelsmetoden, och

 9. övrigt totalresultat.

Ett företag ska enligt punkt 83 upplysa om följande poster i rapporten över totalresultat som fördelning av periodens resultat

 1. periodens resultat hänförligt till

  • innehav utan bestämmande inflytande, och

  • ägare till moderföretaget,

 2. summa totalresultat för perioden hänförligt till

  • innehav utan bestämmande inflytande, och

  • ägare till moderföretaget.

Se även

IFRS/IAS

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...