Löpande bokföring

Enligt huvudregeln i BFL ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Med ”så snart det kan ske” menas enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.3 att bokföring ska göras så snart företaget har tillräckliga uppgifter för att kunna bokföra affärshändelser på ett godtagbart sätt.