Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Schablonmässig metod

 

Huvudregeln enligt 2 kap 4 § ÅRL är att varje post och delpost ska värderas för sig. Dock finns det i vissa undantagsfall en möjlighet att kunna göra en schablonmässig värdering av vissa omsättningstillgångar. Det vanligaste användning av schablonmässig värdering är vid värdering av varulager. Vid beräkning av inkurans i ett varulager kan en schablontrappa ibland användas vid beräkning av inkuransen och då ofta efter ålder på varorna. Dock vid en värdering när en schablontrappa används måste denna prövas mot faktiska förhållanden regelbundet och att det finns relevanta och tillförlitliga underlag för schablonen.

K3-regler

I K3 finns två uttalade möjligheter att använda en schablon vid värdering. Enligt punkt 11.17 får en schablonmässig metod användas vid värdering av finansiella instrument som är fordringar och som redovisas som omsättningstillgångar om det är svårt att få fram korrekta uppgifter eller om en mer exakt värdering inte kan motiveras av kostnadsskäl. Dessutom ska följande villkor vara uppfyllda. En schablonmässig metod får användas end-ast om

 • a det finns ett relevant och tillförlitligt underlag för schablonen,

 • b schablonen används konsekvent, och

 • c schablonen ger ungefär samma värde som en värdering med utgångspunkt från årets faktiska förhållanden.

Ett vanligt exempel på detta är värdering av kundfordringar i ett företag som har många kunder och beloppen är små, exempelvis försäljning till konsument via internet.

Även i kapitlet om varulager finns i K3 en regel om schablonmässig värdering. Enligt punkt 13.4 får en schablonmässig metod användas vid värde-ring av varor i lager om det är svårt att få fram korrekta uppgifter eller om en mer exakt värdering inte kan motiveras av kostnadsskäl. Dessutom ska villkoren i andra stycket i punkten vara uppfyllda. Enligt detta stycke får en schablonmässig metod användas endast om:

 1. det finns ett relevant och tillförlitligt underlag för schablonen,

 2. schablonen används konsekvent, och

c) schablonen ger ungefär samma värde som en värdering med utgångspunkt från årets faktiska förhållanden.

Ett företag kan under vissa förutsättningar använda sig av schablonmässiga metoder, se punkt 13.4. Det innebär att anskaffningsvärdet för varor i lager får fastställas med hjälp av t.ex. standardkostnadsmetoder eller metoder som baseras på försäljningspriset, om metoden resulterar i en god approximation av anskaffningsvärdet. En standardkostnadsmetod baseras på en normalsituation avseende material och förnödenheter, lön, produktivitet och kapacitetsutnyttjande. Standardkostnaden ska omprövas regelbundet och revideras när det är nödvändigt mot bakgrund av aktuella förhållanden. I handelsföretag kan anskaffningsvärdet fastställas genom avdrag från försäljningspriset motsvarande en beräknad bruttomarginal.

K2-regler

Schablonmässig värdering återfinns i punkt 2.9 och beskrivs då som en avvikelse från post-för-postvärdering i 2 kap 4 §.

Enligt punkt 2.9 får en balansräkningspost värderas enligt en schablonmässig metod om det är svårt att få fram korrekta uppgifter eller om en mer exakt värdering inte kan motiveras av kostnadsskäl. En schablonmässig metod får användas endast nedanstående villkor är uppfyllda:

 1. det finns ett relevant och tillförlitligt underlag för schablonen,

 2. schablonen används konsekvent, och

 3. schablonen ger ungefär samma värde som en värdering med utgångspunkt från årets faktiska förhållanden.

I kommentartexten till punkten framgår att schablonmässig värdering kan komma i fråga t.ex. vid beräkning av varulagrets anskaffningsvärde utifrån försäljningspris, vid fastställande av inkurans vid varulagervärdering och vid nedskrivning av kundfordringar.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K Årsbokslut.

Enligt punkt 2.8 får en balansräkningspost värderas enligt en schablonmässig metod om det är svårt att få fram korrekta uppgifter eller om en mer exakt värdering inte kan motiveras av kostnadsskäl. En schablonmässig metod får användas endast nedanstående villkor är uppfyllda:

 1. det finns ett relevant och tillförlitligt underlag för schablonen,

 2. schablonen används konsekvent, och

 3. schablonen ger ungefär samma värde som en värdering med utgångspunkt från årets faktiska förhållanden.

I kommentartexten till punkten framgår att schablonmässig värdering kan komma i fråga t.ex. vid beräkning av varulagrets anskaffningsvärde utifrån försäljningspris, vid fastställande av inkurans vid varulagervärdering och vid nedskrivning av kundfordringar.

Se även

Varulager

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%