Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Senareläggning bokföring

 

I vissa fall får en affärshändelse bokföras senare än vad 5 kap. 2 § BFL föreskriver. Enligt 5 kap. 2 § BFL framgår att kontanta in- och utbetalningar som huvudregel ske senast påföljande arbetsdag samt att övriga affärshändser så snart det kan ske. Av andra stycket i 5 kap. 2 § framgår att bokföringen av affärshändelser kan ske senare än huvudregeln om det finns skäl för det och att det är förenligt med god redovisningssed. BFN har tolkat detta i 3 kap. BFNAR 2013:2. Av punkterna 3.5.15 och de kommentarer som BFN har skrivit i sin vägledning till det allmänna rådet framgår de olika tidsaspekterna. Ett företag som utnyttjar möjligheten att senarelägga bokföringen ska enligt punkten 3.5 se till att verifikationerna ordnas i takt med att de mottas eller sammanställs.

Av punkten 3.4 framgår att företag får vänta med att bokföra fordringar och skulder till dess faktura eller motsvarande har utfärdats eller mottagits. Det är formellt inte en senareläggning av bokföring utan enbart vänta in tillräckliga uppgifter för att kunna bokföra.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%