Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Skadestånd

Löpande bokföring

Erlagda skadestånd kan debiteras konto 6340 Lämnade skadestånd men med tanke på deklarationsarbetet bör de delas in i avdragsgilla respektive icke avdragsgilla skadestånd. Avdragsgilla skadestånd kan debiteras konto 6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla och icke avdragsgilla skadestånd kan debiteras konto 6342 Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla.

Erhållna skadestånd krediteras konto 3992 Erhållna skadestånd.

Bokslut

Skadestånd behöver normalt inte periodiseras då de ej avser viss tidsperiod. Vid beräkning av årets skatt för aktiebolag och ekonomiska föreningar ska hänsyn tas till icke avdragsgilla skadestånd.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 23 Intäkter och göra en bedömning om risker och förmåner har övergått.

K2-regler

Enligt punkt 6.26 gäller att inkomster från skadeståndsersättningar ska intäktsredovisas när överenskommelse om belopp har träffats med motparten eller när beloppet har fastställts i en lagakraftvunnen dom eller dom i överinstans med samma utfall som i underinstans.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt punkt 5.26 gäller att inkomster från skadeståndsersättningar ska intäktsredovisas när överenskommelse om belopp har träffats med motparten eller när beloppet har fastställts i en lagakraftvunnen dom eller dom i överinstans med samma utfall som i underinstans.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS ska tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare punkt 3.17 ska intäkter avseende skadeståndsersättningar bokföras det år beslut fattas. Kostnader avseende skadestånd ska enligt punkt 3.19 bokföras det år då beslut fattas. Motsvarande gäller enligt punkterna 3.6 och 3.8 även för ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Intäkter avseende skadeståndsersättning som beslutats under räkenskapsåret men ännu inte utbetalats ska redovisas i posten Övriga fordringar. Inkomstkontot, t.ex. konto 3100 eller 3900, krediteras och konto 1600 debiteras med det beslutade men ännu inte utbetalade beloppet. Om inkomsten avser flera år ska den fördelas på dessa år. Kostnader avseende skadestånd som beslutats under räkenskapsåret men ännu inte utbetalts ska redovisas i posten Övriga skulder. Utgiftskontot, t.ex. konto 7600 eller 6900, debiteras och konto 2900 debiteras med det beslutade men ännu inte utbetalade beloppet. Enligt BFNAR 2006:1 ska icke avdragsgilla kostnader inte tas upp i blanketten för det förenklade årsbokslutet.

Se uppslagsordet Skadestånd i Rätt Skatt, Rätt Moms och Rätt Arbetsrätt.

Förenklat årsbokslut

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...