Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Skattemässigt resultat

Att Skatteverket godtar det redovisade resultatet i inkomstdeklarationen (årets resultat) - om resultatet beräknats enligt bokföringsmässiga grunder och enligt god redovisningssed - innebär inte att det bokföringsmässiga resultatet också blir detsamma som det skattemässiga resultatet, dvs. det resultat som ska beskattas. Om det i årsbokslutet eller inkomstdeklarationen redovisade resultatet innehåller intäkter som inte är skattepliktiga eller som utgör privata inkomster måste det bokföringsmässiga resultatet korrigeras i eller inför inkomstdeklarationen. Detsamma gäller om resultatet innehåller kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla eller som utgör privata utgifter.

Se uppslagsordet Skattemässigt resultat i Rätt Skatt.