Innehåll

Anläggningstillgångar vilka förstörts, kasserats, slängts, skrotats etc. ska skrivas ned med det oavskrivna restvärdet (redovisat värde). Vid utrangeringen måste man i bokslutet se till att både anskaffningsvärdet och de ackumulerade avskrivningarna - vilket är samma belopp vid utrangering - tas bort ur bokföring och anläggningsregister. Om tillgången inte är helt avskriven uppstår vid utrangeringen en förlust. Om företaget säljer en utrangerad tillgång för s.k. skrotvärde (det s.k. restvärdet i investeringskalkyler) utgör försäljningen en skattepliktig intäkt vid eventuell realisationsvinst.