Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Stadgar, bostadsrättsförening

För att en bostadsrättsförening ska kunna registreras krävs att föreningen har minst tre medlemmar, att föreningen har antagit stadgar samt att styrelse och revisor är utsedda (1 kap. 2 § BRL).

En bostadsrättsförenings stadgars ska enligt 9 kap. 5 § BRL alltid ange:

 1. Föreningens företagsnamn

 2. Den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte

 3. Den verksamhetens som föreningen ska bedriva

 4. Huruvida upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut

 5. Grunderna för beräkning av årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse

 6. För fall rätten att bestämma ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse ska vara inskränkt, grunderna för beräkning av ersättningen

 7. Grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhåll av föreningens hus

 8. Antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag

 9. Hur en föreningsstämman ska sammankallas

 10. De ärenden som ska förekomma på ordinarie föreningsstämma

 11. Den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta

 12. Grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen upplöses.

Ett beslut om ändring av stadgarna i en bostadsrättsförening är enligt 9 kap. 23 § BRL giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är också giltigt om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman har gått med på beslutet. Om beslutet avser ändring av grunderna för beräkning av årsavgifter fordras dock att minst ¾ av de röstande på den senaste stämman gått med på beslutet. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid upplösning av föreningen inskränks fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Ett beslut som innebär att en medlems rätt att överlåta sin bostadsrätt inskränks eller att förbehåll vid övergång av bostadsrätt till lokal införs är giltigt endast om samtliga bostadsrättshavares vars rätt berörs av ändringen gått med på beslutet.

Det kan också, enligt 9 kap. 24 § BRL finnas ytterligare villkor för stadgeändring i stadgarna. Beslut om stadgeändring ska genast anmälas till Bolagsverket för registrering och beslutet får inte verkställas förrän registrering har skett (se 9 kap. 25 § BRL).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...