Innehåll

För att en bostadsrättsförening ska kunna registreras krävs att föreningen har minst tre medlemmar, att föreningen har antagit stadgar samt att styrelse och revisor är utsedda (1 kap. 2 § BRL).

En bostadsrättsförenings stadgars ska enligt 9 kap. 5 § BRL alltid ange:

 1. Föreningens företagsnamn

 2. Den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte

 3. Den verksamhetens som föreningen ska bedriva

 4. Huruvida upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut

 5. Grunderna för beräkning av årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse

 6. För fall rätten att bestämma ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse ska vara inskränkt, grunderna för beräkning av ersättningen

 7. Grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhåll av föreningens hus

 8. Antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag

 9. Hur en föreningsstämman ska sammankallas

 10. De ärenden som ska förekomma på ordinarie föreningsstämma

 11. Den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta

 12. Grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen upplöses.

Ett beslut om ändring av stadgarna i en bostadsrättsförening är enligt 9 kap. 23 § BRL giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är också giltigt om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman har gått med på beslutet. Om beslutet avser ändring av grunderna för beräkning av årsavgifter fordras dock att minst ¾ av de röstande på den senaste stämman gått med på beslutet. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid upplösning av föreningen inskränks fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Ett beslut som innebär att en medlems rätt att överlåta sin bostadsrätt inskränks eller att förbehåll vid övergång av bostadsrätt till lokal införs är giltigt endast om samtliga bostadsrättshavares vars rätt berörs av ändringen gått med på beslutet.

Det kan också, enligt 9 kap. 24 § BRL finnas ytterligare villkor för stadgeändring i stadgarna. Beslut om stadgeändring ska genast anmälas till Bolagsverket för registrering och beslutet får inte verkställas förrän registrering har skett (se 9 kap. 25 § BRL).