Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Stipendier

Erhållna stipendier är skattepliktiga för mottagaren om det föreligger krav på motprestation och skattefria om det inte föreligger något sådant krav. Om arbetsgivaren ger en anställd stipendium för studier eller resor torde detta därför vara att betrakta som lön (löner och ersättningar) och därmed vara skattepliktigt (jfr gåvor till anställda).

Utbetalda stipendier i en ideell förening eller stiftelse är ofta en ändamålskostnad.