Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Större koncern

Bokslut

Större koncerner är enligt 1 kap. 3 § ÅRL:

  • koncerner i vilka moderföretagets eller något av dotterföretagens överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller

  • koncerner där något av dotterföretagen är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag enligt 1 kap. 1 § ÅRKL eller ett försäkringsföretag enligt 1 kap. 1 § ÅRFL, eller

  • koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor:

    • medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

    • koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 mkr,

    • koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 mkr.

När två och samma gränsvärden har överstigit gränsen två år i rad anses koncernen vara en större koncern.