Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Styrelsearvoden

 

Löner och arvoden till styrelsemedlemmar/VD i aktiebolag och ekonomiska föreningar vilka är anställda i företaget bokförs som vanliga löner om styrelsearbetet ingår i tjänsten, dvs. det utgår inte ett extra arvode för själva styrelsearbetet.

Löpande bokföring

Arvode till styrelsemedlemmar debiteras antingen konto 6410 Styrelsearvoden som inte är lön eller konto 7240 Styrelsearvoden (BAS 2020) beroende på om utbetalningen görs till ett företag eller privatperson. Avdragen skatt krediteras konto 2710 Personalskatt (personalskatt).

Icke anställda styrelsemedlemmar räknas som s.k. uppdragstagare. Det innebär att företaget måste betala arbetsgivaravgifter om arvodet uppgår till f.n. minst 1 000 kr under ett år. Företaget måste även göra skatteavdrag eftersom styrelsemedlemmarna är uppdragstagare.

Bokslut

Beslut om styrelsearvoden fattas på bolagsstämman. I bokslutet bör reservering göras för beräknade styrelsearvoden och bokföras som en upplupen kostnad (skuld). Beloppet debiteras konto 6410 Styrelsearvoden som inte är lön eller konto 7240 Styrelsearvoden och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter respektive konto 2910 Upplupna löner. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Sociala avgifter ska även beräknas på upplupna arvoden och i bokslutet redovisas som en upplupen kostnad, arbetsgivaravgifter.

Upplysningar

Större företag ska upplysa om följande

  • Löner och ersättningar samt sociala kostnader med särskild uppgift om pensionskostnader ska delas upp mellan styrelseledamöter, VD och motsvarande befattningshavare och övriga anställda med särskild uppgift om tantiem till den förstnämnda gruppen. I publika aktiebolag lämnas uppgift för varje styrelseledamot och för VD. (5 kap. 39-40 §§ ÅRL)

  • Sammanlagda beloppet av räkenskapsårets kostnader och förpliktelser avseende pensioner och liknande förpliktelser till förmån för styrelseledamöter, VD och liknande befattningshavare. I publika aktiebolag lämnas uppgift för varje styrelseledamot och för VD. (5 kap. 41 § ÅRL)

  • Upplysningar om löner, ersättningar och pensioner gäller även tidigare styrelseledamöter och VD och även styrelsesuppleanter och vice VD. (5 kap. 42-43 §§ ÅRL)

  • Avtal om avgångsvederlag och liknande förmåner till styrelseledamöter, VD och andra personer i företagets ledning. (5 kap. 44 § ÅRL)

  • Se uppslagsordet Styrelsearvode i Rätt Skatt och i Rätt Lön.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%