Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Temporära skillnader i juridisk person

K3-regler

Av punkt 29.37 framgår att uppskjuten skatt på obeskattade reserver inte ska redovisas i juridisk person. Det finns dock temporära skillnader som medför uppskjuten skatt i juridisk person, exempelvis:

 • Skattemässig avskrivning av byggnad avviker från den redovisningsmässiga.

 • Skattemässig avskrivning av markanläggning avviker från den redovisningsmässiga.

 • Skattemässiga underskottsavdrag.

 • Nedskrivning av tillgångar.

 • Uppskrivning av tillgångar.

 • Aktiverad ränta på fastighet under 2019 och framåt.

 • Primäravdrag under 2019 och framåt.

 • Pensioner.

 • Omstruktureringar.

 • Skillnad mellan kontraktsdag och tillträdesdag vid försäljning av fastighet där försäljningen redovisas på tillträdesdagen.

 • Alternativregeln avseende pågående uppdrag på löpande räkning tillämpas skattemässigt.

 • Annan avsättning för garantiutgifter än vad som är skattemässigt avdragsgill.

 • Negativt räntenetto om detta förväntas kunna utnyttjas.