Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Tillkommande utgifter

 

Med tillkommande utgifter avses utgifter avseende en anläggningstillgång efter tillgångens förvärv eller tillverkning. Det kan röra sig om utgifter för att förbättra prestandan på en tillgång eller exempelvis en ombyggnad av en fastighet. Det kan också röra sig om ett byta av en komponent.

De tillkommande utgifterna ökar anskaffningsvärdet på respektive tillgång i kontogrupperna 10-12.

K3-regler

Huvudregeln i K3 är att alla utgifter prövas mot tillgångsdefinitionen i punkterna 2.12 och 2.18. Dock finns det specialregler i K3 avseende byta av komponenter, se punkt 17.5.

K2-regler

Enligt punkt 10.19 ska tillkommande utgifter som inte är byggnader och mark, läggas till det redovisade värdet om tillgångens funktion eller prestanda tydligt förbättras i förhållande till vad som gällde vid anskaffningstidpunkten eller den senare tidpunkt då tillgångens prestanda tydligt förbättrades.

Detta gäller dock inte för byggnader och mark. Enligt punkt 10.17 ska utgifter för en tillbyggnad alltid tas upp som tillgång. Enligt punkt 10.18 ska utgifter för en ombyggnad tas upp som tillgång, men utgifter för ombyggnad som dras av omedelbart vid inkomstbeskattningen ska dock kostnadsföras i redovisningen. Andra utgifter ska kostnadsföras om de inte ökar byggnadens ursprungliga prestanda, dvs när byggnaden var nybyggd.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt punkt 9.19 ska tillkommande utgifter som inte är byggnader och mark, läggas till det redovisade värdet om tillgångens funktion eller pre-standa tydligt förbättras i förhållande till vad som gällde vid anskaffningstidpunkten eller den senare tidpunkt då tillgångens prestanda tydligt förbättrades.

Detta gäller dock inte för byggnader och mark. Enligt punkt 9.17 ska utgifter för en tillbyggnad alltid tas upp som tillgång. Enligt punkt 9.18 ska utgifter för en ombyggnad tas upp som tillgång, men utgifter för ombyggnad som dras av omedelbart vid inkomstbeskattningen ska dock kostnadsföras i redovisningen. Andra utgifter ska kostnadsföras om de inte ökar byggnadens ursprungliga prestanda, dvs när byggnaden var nybyggd.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%