Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Tillstånds- och tillsynsavgifter

 

För servering av alkohol, glass, vid försäljning på torg och uteserveringar, vid ansökan om bygglov etc. behövs särskilda tillstånd av olika myndigheter som t.ex. polis- och hälsovårdsmyndigheter, länsstyrelser och kommunala myndigheter. I samband med myndigheters kontroll över företagets tillämpning av gällande regler för t.ex. alkoholutskänkning (sprittillstånd), livsmedelshantering, hantering av miljöfarligt avfall etc. får företaget betala särskilda tillsynsavgifter respektive miljöavgifter. För vissa personregister krävs Datainspektionens tillstånd och licensavgift. Se även kontroll-, provnings- och stämpelavgifter.

Löpande bokföring

Erlagda utgifter för tillstånds-, tillsyns- och miljöavgifter debiteras normalt konto 6950 Tillsynsavgifter myndigheter.

Bokslut

Myndigheternas tillstånds-, tillsyns- och miljöavgifter tas ofta ut i form av en årsavgift som ska betalas i förskott vilket innebär att avgiften kan bli föremål för periodisering i bokslutet. Vid bokslutet ska den del av avgiften som avser perioden efter balansdagen redovisas som en förutbetald kostnad (fordran). Den avgiftsdel som belöper på det kommande räkenskapsåret krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 6950 Tillsynsavgifter myndigheter, och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (BAS 2020). I det förenklade årsbokslutet behöver förutbetalda kostnader periodiseras endast om de uppgår till mer än 5 000 kr. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Vissa avgifter till myndigheter tas däremot ut i efterskott, t.ex. stiftelsers registerhållnings- och tillsynsavgifter till Länsstyrelsen. Per balansdagen upplupna myndighetsavgifter som avser det räkenskapsår för vilket bokslut görs redovisas som en interimsskuld. De upplupna kostnaderna debiteras konto 6950 Tillsynsavgifter myndigheter och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring sker genom att samma konton bokförs omvänt. I det förenklade årsbokslutet periodiseras normalt inte upplupna kostnader.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%