Innehåll

För servering av alkohol, glass, vid försäljning på torg och uteserveringar, vid ansökan om bygglov etc. behövs särskilda tillstånd av olika myndigheter som t.ex. polis- och hälsovårdsmyndigheter, länsstyrelser och kommunala myndigheter. I samband med myndigheters kontroll över företagets tillämpning av gällande regler för t.ex. alkoholutskänkning, livsmedelshantering, hantering av miljöfarligt avfall etc. får företaget betala särskilda tillsynsavgifter respektive miljöavgifter. För vissa personregister krävs Datainspektionens tillstånd och licensavgift. Se även kontroll-, provnings- och stämpelavgifter.

Löpande bokföring

Erlagda utgifter för tillstånds-, tillsyns- och miljöavgifter debiteras normalt konto 6950 Tillsynsavgifter myndigheter.

Bokslut

Myndigheternas tillstånds-, tillsyns- och miljöavgifter tas ofta ut i form av en årsavgift som ska betalas i förskott vilket innebär att avgiften kan bli föremål för periodisering i bokslutet. Vid bokslutet ska den del av avgiften som avser perioden efter balansdagen redovisas som en förutbetald kostnad (fordran). Den avgiftsdel som belöper på det kommande räkenskapsåret krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 6950 Tillsynsavgifter myndigheter, och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (BAS 2023). Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.

Vissa avgifter till myndigheter tas däremot ut i efterskott, t.ex. stiftelsers registerhållnings- och tillsynsavgifter till Länsstyrelsen. Per balansdagen upplupna myndighetsavgifter som avser det räkenskapsår för vilket bokslut görs redovisas som en interimsskuld. De upplupna kostnaderna debiteras konto 6950 Tillsynsavgifter myndigheter och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.