Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Uppdrag på löpande räkning

Uppdrag på löpande räkning är enligt K3 punkt 23.11 ett uppdrag där ersättningen uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett på förhand bestämt arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för arbetet.

Uppdrag på löpande räkning är enligt K2 punkt 6.10 och K ÅB punkt 5.10 ett uppdrag för vilket inkomsten uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett avtalat arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för uppdraget.

Ett uppdrag som inte är ett uppdrag på löpande räkning är normalt ett fastprisuppdrag.

Löpande bokföring

Nedlagda utgifter avseende pågående uppdrag kostnadsförs i den löpande bokföringen på vanligt sätt, dvs. lämpliga utgiftskonton debiteras. Vid bokföring av upparbetade intäkter enligt färdigställandegraden används ett lämpligt konto i kontoklass 3. Det kan vara lämpligt att använda olika konton för uppdrag till fast pris och uppdrag på löpande räkning. När intäkten beräknats enligt färdigställandegraden bokas fordran på beställaren (inklusive fakturerade förskott från kunden) på konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Om nettot till följd av att beställaren har betalat större förskott än vad som upparbetats används normalt konto 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt.

Fakturerade förskott krediteras normalt på konto 2420 Förskott från kunder för att sedan omföras till kontona 1620 och 2450. När uppdraget slutfaktureras minskas dessa konto.

Bokslut

Beskrivningen här gäller både enligt K2 och K3. I koncernredovisning enligt K3 är dock enbart huvudregeln tillåtet vad gäller fastprisuppdrag.

Uppdrag på löpande räkning ska intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs och eventuellt material förbrukas eller levereras. Även ofakturerade utförda arbeten ska per balansdagen redovisas därmed som intäkt värderat till ett beräknat försäljningspris. Den fordran som då kan uppkomma debiteras konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt och krediteras ett intäktskonto i kontoklass 3. Observera att detta är en kortfristig fordran och inte varulager. Uppkommer en skuld krediteras konto 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt.

K3-regler

Inkomst från uppdrag på löpande räkning ska enligt punkt 23.17 redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

K2-regler

En inkomst från ett uppdrag på löpande räkning ska enligt punkt 6.13 redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. Intäkten är värdet av det arbete som utförts och det material som levererats eller förbrukats under redovisningsperioden. Värdet ska beräknas utifrån det pris som avtalats med kunden.

Uppdrag på löpande räkning ska enligt punkt 6.14 redovisas i följande poster:

Post

Postens innehåll

Resultaträkningen

Nettoomsättning

Intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas (punkt 6.13)

Råvaror och förnödenheter

Uppdragsutgifter för material som företaget har haft under räkenskapsåret om materialet levererats eller förbrukats senast på balansdagen

Övriga externa kostnader

Andra uppdragsutgifter än för material och personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen

Personalkostnader

Uppdragsutgifter för personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen

Balansräkningen

Upparbetad men ej fakturerad intäkt (tillgång)

Den del av den redovisade intäkten för arbete som utförts och material som levererats eller förbrukats som inte fakturerats (punkt 6.13)

Förskott från kunder (skuld)

Belopp som fakturerats innan arbete utförts eller material levererats eller förbrukats

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Punkterna 5.13-5.14 överensstämmer med K2-reglerna.