Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Uppdrag på löpande räkning

Uppdrag på löpande räkning är enligt K3 punkt 23.11 ett uppdrag där ersättningen uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett på förhand bestämt arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för arbetet.

Uppdrag på löpande räkning är enligt K2 punkt 6.10 och K ÅB punkt 5.10 ett uppdrag för vilket inkomsten uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett avtalat arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för uppdraget.

Ett uppdrag som inte är ett uppdrag på löpande räkning är normalt ett fastprisuppdrag.

Löpande bokföring

Nedlagda utgifter avseende pågående uppdrag kostnadsförs i den löpande bokföringen på vanligt sätt, dvs. lämpliga utgiftskonton debiteras. Vid bokföring av upparbetade intäkter enligt färdigställandegraden används ett lämpligt konto i kontoklass 3. Det kan vara lämpligt att använda olika konton för uppdrag till fast pris och uppdrag på löpande räkning. När intäkten beräknats enligt färdigställandegraden bokas fordran på beställaren (inklusive fakturerade förskott från kunden) på konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Om nettot till följd av att beställaren har betalat större förskott än vad som upparbetats används normalt konto 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt.

Fakturerade förskott krediteras normalt på konto 2420 Förskott från kunder för att sedan omföras till kontona 1620 och 2450. När uppdraget slutfaktureras minskas dessa konto.

Bokslut

Beskrivningen här gäller både enligt K2 och K3. I koncernredovisning enligt K3 är dock enbart huvudregeln tillåtet vad gäller fastprisuppdrag.

Uppdrag på löpande räkning ska intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs och eventuellt material förbrukas eller levereras. Även ofakturerade utförda arbeten ska per balansdagen redovisas därmed som intäkt värderat till ett beräknat försäljningspris. Den fordran som då kan uppkomma debiteras konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt och krediteras ett intäktskonto i kontoklass 3. Observera att detta är en kortfristig fordran och inte varulager.

K3-regler

Inkomst från uppdrag på löpande räkning ska enligt punkt 23.17 redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

K2-regler

Ett uppdrag på löpande räkning är enligt punkt 6.10 ett uppdrag för vilket inkomsten uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett avtalat arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för uppdraget. En inkomst från ett uppdrag på löpande räkning ska enligt punkt 6.13 redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. Intäkten är värdet av det arbete som utförts och det material som levererats eller förbrukats under redovisningsperioden. Värdet ska beräknas utifrån det pris som avtalats med kunden.

Uppdrag på löpande räkning ska enligt punkt 6.14 redovisas i följande poster:

Post

Postens innehåll

Resultaträkningen

Nettoomsättning

Intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas

Råvaror och förnödenheter

Uppdragsutgifter för material som företaget har haft under räkenskapsåret om materialet levererats eller förbrukats senast på balansdagen

Övriga externa kostnader

Andra uppdragsutgifter än för material och personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen

Personalkostnader

Uppdragsutgifter för personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen

Balansräkningen

Upparbetad men ej fakturerad intäkt (tillgång)

Den del av den redovisade intäkten för arbete som utförts och material som levererats eller förbrukats som inte fakturerats

Förskott från kunder (skuld)

Belopp som fakturerats innan arbete utförts eller material levererats eller förbrukats

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Punkterna 5.13-5.14 överensstämmer med K2-reglerna.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...