K3-regler

Enligt punkt 23.20 ska uppdragsutgifter omfatta

  1. utgifter som har direkt samband med det enskilda uppdraget,

  2. utgifter som avser uppdragsverksamhet i allmänhet och som kan fördelas ut på det enskilda uppdraget, samt

  3. sådana övriga utgifter som enligt avtalet kan debiteras beställaren.

Ett företag ska enligt punkt 23.21 följa och vid behov revidera beräkningarna av uppdragsutgifterna varje balansdag.