Innehåll

K3-regler

Upplupet anskaffningsvärde är enligt K3 punkt 11.10, för en finansiell tillgång eller en finansiell skuld, det finansiella instrumentets förväntade kassaflöden diskonterade med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället.

K4-regler

Upplupet anskaffningsvärde för en finansiell tillgång eller finansiell skuld är enligt IFRS 9 Bilaga A det belopp vid vilket den finansiella tillgången eller den finansiella skulden värderas till vid första redovisningstillfället minus återbetalningar, plus eller minus ackumulerade periodiseringar vid användning av effektivräntemetoden på eventuell skillnad mellan det ursprungliga belopp och beloppet på förfallodagen och, för finansiella tillgångar, justerat med hänsyn till eventuell förlustreserv.