Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Upplupna kostnader

Bokslut

Enligt 5 kap. 3 § BFL ska bokslutstransaktioner bokföras när räkenskapsåret är till ända. Periodiseringsprincipen framgår av 2 kap. 4 § ÅRL.

Upplupna kostnader är kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret men där företaget exempelvis inte har erhållit någon faktura från leverantören. Det kan också vara kostnader för löner, bonus, sociala avgifter och semester som personalen har tjänat in men som ska betalats ut vid ett senare tillfälle, eller räntekostnader som ännu inte påförts företaget, ofta för att företaget har ett brutet räkenskapsår och räntekostnader påförs vid ett annat datum.

Upplupna kostnader ingår i det som ibland benämns interimsfordringar/interimsskulder.

Beloppen i posten är exklusive moms (att jämföra med posten Leverantörsskulder som är inklusive moms).

När poster bokas krediteras kontogrupp 29 och ett kostnadskonto exempelvis i kontoklasserna 5-7 debiteras.

Upplupna kostnader ingår i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i årsredovisningen.

K2-regler

Huvudregeln enligt K2 är att väsentliga belopp alltid periodiseras. Enligt punkt 2.4 behöver dock ett företag inte periodisera inkomster och utgifter som var för sig understiger 5 000 kr. Beloppet avser fakturabeloppet (exklusive moms om företaget bedriver momspliktig verksamhet) och inte periodiseringsbeloppet. Regeln gäller varje inkomst respektive utgift för sig, se SRFU 1 Femtusenkronorsregeln i K2.

Återkommer varje räkenskapsår samma slag av utgift, som inte är personalutgift, får utgiften enligt punkt 7.9 redovisas som kostnad det räkenskapsår företaget normalt erhåller faktura eller gör en utbetalning enligt avtal eller liknande handling om

  1. utgiften kan antas variera högst 20 procent mellan åren, och

  2. varje räkenskapsår belastas med en årskostnad.

Detta undantag från periodiseringsprincipen gäller varje utgift var för sig, varför företaget väljer att exempelvis tillämpa undantaget på lokalhyra men inte för företagsförsäkringspremien. Observera dock ÅRLs krav enligt väsentlighetsprincipen.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Samma undantagsregler som i K2 gäller även enligt K ÅB.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare görs normalt inga periodiseringar enligt kapitel 6. Dock framgår av punkterna 6.73 och 6.74 vilka specifika poster som ska tas upp.

Motsvarande bestämmelser för ideella föreningar och registrerade trossamfund återfinns i punkterna 6.74 och 6.75.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...