Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Uppskjuten skattefordran

En uppskjuten skattefordran representerar enligt K3 punkt 29.12 en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till

  • avdragsgilla temporära skillnader,

  • skattemässiga underskottsavdrag, och

  • andra outnyttjade skatteavdrag.

Löpande bokföring

Uppskjuten skattefordran redovisas normalt på konto 1370 Uppskjuten skattefordran. Årets förändring debiteras eller krediteras konto 8940 Uppskjuten skatt.