Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Uppskrivning/uppskrivningsfond

Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde får tillgången enligt 4 kap. 6 § ÅRL skrivas upp till detta högre värde - om uppskrivningsbeloppet används för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission eller för avsättning till en uppskrivningsfond. Uppskrivningsfonden utgör bundet eget kapital i juridisk person. Enligt 6 § gäller uppskrivningsmöjligheten bara för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Uppskrivningsmöjligheten gäller immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar.

Enligt 4 kap. 7 § ÅRL får ett aktiebolag ta uppskrivningsfonden i anspråk för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission samt för täckning av förlust enligt fastställd balansräkning när förlusten inte kan täckas av fritt eget kapital. Ett beslut att ta uppskrivningsfonden i anspråk för att täcka en förlust får endast fattas endast efter revisorernas hörande. En ekonomisk förening, inklusive bostadsrättsförening, får inte använda uppskrivningsfonden för förlusttäckning.

Vid avskrivning, nedskrivning, avyttring eller utrangering av den uppskrivna tillgången ska uppskrivningsfonden enligt 4 kap. 8 § ÅRL minskas i motsvarande utsträckning, dock högst med den del av uppskrivningsfonden som svarar mot tillgången. Minskningen av uppskrivningsfonden får bara göras genom att fonden tas i anspråk enligt 7 §, den del av uppskrivningsfonden som motsvarar avskrivning eller nedskrivning överförs till fritt eget kapital eller genom att den del av uppskrivningsfonden som motsvarar en avyttrad tillgång överförs också till fritt eget kapital.

Hela uppskrivningsbeloppet debiteras kontot för den tillgång som skrivits upp, dvs. ett vanligtvis ett konto i kontogrupperna 11-13. Uppskrivningsbeloppet exklusive uppskjuten (om annat regelverk än K2) krediteras konto 2085 Uppskrivningsfond. Uppskjuten skatt krediteras konto 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter (ej K2).

Löpande bokföring

Uppskrivningar görs normalt inte i den löpande bokföringen utan i samband med bokslutsarbetet (jfr nedskrivning, allmänt).

Bokslut

Det belopp med vilket en anläggningstillgång i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening skrivs upp debiteras aktuellt tillgångskonto i kontogrupp 11, 12 eller 13 och krediteras konto 2085 Uppskrivningsfond. Det belopp som sedan i ett aktiebolag tas i anspråk för fondemission debiteras konto 2085 och krediteras konto 2081 Aktiekapital. Vid avskrivning av uppskriven tillgång förs motsvarande belopp över från uppskrivningsfonden till fritt eget kapital genom att konto 2085 debiteras och konto 2091 Balanserad vinst eller förlust krediteras, avskrivning.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 kan i teorin skriva upp alla typer av anläggningstillgångar. Uppskrivning får enligt punkt 18.25 inte göras på internt upparbetade immateriella anläggningskostnader om kostnadsföringsmodellen tillämpats eftersom det då per definition inte finns någon tillgång att skriva upp.

Enligt kommentaren till lagtexten i kapitel 11 anser BFN att kravet på ett bestående värde i ÅRL och de finansiella anläggningstillgångarnas karaktär gör att uppskrivning endast undantagsvis blir aktuell.

En uppskrivning leder även till en avsättning för uppskjuten skatt enligt följande exempel som avser en byggnad:

Uppskrivning 100

Debet 1110 Byggnader

Kredit 2085 Uppskrivningsfond

Uppskjuten skatt på uppskrivningen; 100 x 20,6 %

Debet 2085 Uppskrivningsfond

Kredit 2240 Avsättningar för uppskjuten skatt

I uppskrivningsfonden kvarstår således 79,4 % av uppskrivningsbeloppet. I takt med att uppskrivningsbeloppet förändras (genom av- och nedskrivning eller avyttring/utrangering) ska även uppskrivningsfond och avsättning för uppskjuten skatt justeras.

K2-regler

Enligt punkt 4.12 respektive punkt 4.16 ska uppskrivningsfond redovisas i balansräkningen i aktiebolag och ekonomiska föreningar under rubriken Bundet eget kapital. Mindre företag som tillämpar K2 får enbart skriva upp byggnader och mark. Uppskrivning får göras till taxeringsvärdet.

Effekten av en uppskrivning av byggnad och mark blir att de skattemässiga värdena inte överensstämmer med de redovisade värdena. Detta får dock inga skattemässiga effekter eftersom avskrivning av byggnad tillhör det frikopplade området.

Ett företag som tar uppskrivningsfonden i anspråk för täckning av förlust ska enligt punkt 15.4 redovisa detta när behörigt organ har fattat beslut om sådan förlusttäckning.

K-årsbokslut

Ett företag som kan redovisa enligt K ÅB kan inte göra uppskrivningar då detta enbart tillåts i aktiebolag och ekonomiska föreningar.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 16 Materiella anläggningstillgångar och IAS 38 Immateriella tillgångar. Här finns ingen möjlighet till uppskrivning. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Uppskrivning får enligt RFR2 med hänvisning till 4 kap. 6 § ÅRL göras på materiella anläggningstillgångar (IAS 16) och immateriella anläggningstillgångar (IAS 38) om det sker konsekvent. Tillämpning av ÅRL:s uppskrivningsregler bör därför begränsas till de undantagsfall då en uppskrivning av en viss kategori av tillgångar kan ske enligt en systematisk metod. Enligt RFR 2 behöver inte IFRS 9 Finansiella instrument tillämpas varför uppskrivning även är tillåten av finansiella anläggningstillgångar i juridisk person.

Upplysningar

Samtliga företag ska enligt 5 kap. 11 § ÅRL lämna följande upplysningar om storleken och sammansättningen av fonden har ändrats under räkenskapsåret:

 • ingående och utgående balans,

 • belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret och hur dessa har behandlats skattemässigt,

 • belopp som har överförts från fonden eller tagits i anspråk på annat sätt, med uppgift om hur beloppet har använts, och

 • det värde som skulle ha redovisats i balansräkningen om anläggningstillgångarna inte hade skrivits upp.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...