Innehåll

Ursprungsgarantier är elektroniska bevis på vilken energikälla som används för att producera el och kan utfärdas för alla typer av elproduktion. För varje producerad och uppmätt megawattimme el får innehavaren en ursprungsgaranti som kan användas för att ursprungsmärka el. Tilldelning sker månadsvis varför hanteringen i princip är densamma som för elcertifikat. Ursprungsgarantin kan säljas på en öppen marknad. Detta möjliggör för konsumenter att göra miljömedvetna val. Livslängden är maximerad till 12 månader.

Ursprungsgarantier erhålls av staten och registreras på Cesar-kontot hos Energimyndigheten (precis som elcertifikat). De annulleras av företaget om de har använts eller när de har blivit 12 månader gamla.

För mer information, sewww.energimyndigheten.se.

Källa: Erik Thornström, Energiföretagen

Löpande bokföring

Elproducenten

Ursprungsgarantier utgör alltid en omsättningstillgång eftersom de ska utnyttjas inom 12 månader. Vilket intäktskonto som används beror på om intäkten från den produktion som berättigar till ursprungsgarantier är en primär eller sekundär intäkt i verksamheten. Konto 1794 benämns Upplupna intäkter från ursprungsgarantier i Energi-BAS 2016.

Skulden för utnyttjade ursprungsgarantier klassificeras som en kortfristig skuld (konto 2894 i Energi-BAS 2016) eftersom den till sin natur är kortfristig och det elleverantören i de allra flesta fall vet hur skulden ska ”prissättas” (genom innehav av ursprungsgarantier eller terminsavtal avseende ursprungsgarantier).

Övriga företag

En eventuell kostnad för ursprungsgarantier ingår i den elkostnad som debiteras från elleverantören och debiteras normalt konto 5020 El för belysning, 5120 El för belysning, 5310 El för drift eller på ett konto i konklass 4.

Bokslut

Ursprungsgarantier klassificeras som varulager eller kortfristig fordran och ska enligt 4 kap. 9 § ÅRL värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Om ursprungsgarantier och skuld för ursprungsgarantier kvittas i balansräkningen i årsredovisningen lämnas normalt upplysning om bruttobeloppen i not eftersom det är en avvikelse från kvittningsförbudet, se 5 kap. 5 § ÅRL. (Ovan beskrivs att kvittning inte är tillåten enligt K3 eftersom det inte är en fordran och en skuld som redovisas utan en immateriell tillgång och en skuld.)

Se även

Elcertifikat