Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Utmätning

Vid utmätning tas utmätningsbar egendom hos en gäldenär i anspråk för betalning av en borgenärs obetalda fordran. För utmätning krävs en exekutionstitel, dvs. en dom från Tingsrätten eller ett beslut från KFM. Genom utmätning av fast eller lös egendom kan KFM säkerställa betalningen av borgenärens fordran. Om en fordran är förenad med särskild förmånsrätt i viss egendom ska utmätningen i första hand göras i denna.