Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Utmätning

 

Vid utmätning tas utmätningsbar egendom hos en gäldenär i anspråk för betalning av en borgenärs obetalda fordran. För utmätning krävs en exekutionstitel, dvs. en dom från Tingsrätten eller ett beslut från KFM. Genom utmätning av fast eller lös egendom kan KFM säkerställa betalningen av borgenärens fordran. Om en fordran är förenad med särskild förmånsrätt i viss egendom ska utmätningen i första hand göras i denna.

Utmätning av lös egendom görs vanligen i egendom som finns i gäldenärens bostad med undantag för det som räknas som beneficium, dvs. kläder och personligt lösöre samt föremål som gäldenären behöver för sina dagliga hushållsbestyr och för sin försörjning.

Såväl fast som lös utmätt egendom ska säljas av KFM på en offentlig exekutiv auktion. Om erhållet försäljningsbelopp överstiger fordringsbeloppet ska gäldenären få mellanskillnaden. Om någon dömts att betala skatt, underhållsbidrag eller böter kan fordringsägaren begära löneutmätning, vilket görs av arbetsgivaren genom löneavdrag.

Om det vid utmätningen visar sig att gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar återvisas ärendet till borgenären. Denne kan då begära att gäldenären försätts i konkurs eller lämna in en ny ansökan om utmätning när som helst så länge fordringen inte preskriberats. Enligt 1 § preskriptionslagen (1981:130) preskriberas en fordran efter 10 år om inte preskriptionstiden avbryts dessförinnan, t.ex. genom en påminnelse eller ny ansökan utmätningsansökan. Preskriptionstiden är dock bara 3 år om gäldenären är en konsument.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...