Innehåll

K4-regler

Enligt IFRS 7 Bilaga A definieras valutarisk som risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i utländska valutakurser.