Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Varor i lager

Löpande bokföring

Varor i lager redovisas i kontogrupp 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten.

K3-regler

Varor i lager är enligt punkt 13.2 Omsättningstillgångar som är

  • avsedda att säljas i den löpande verksamheten,

  • under tillverkning för att säljas, eller

  • i form av material eller förnödenheter som ska förbrukas i tillverkningsprocessen eller vid tillhandahållandet av tjänster.

K2-regler

Varulager definieras i punkt 12.2 som omsättningstillgångar som

  1. är avsedda att säljas i den normala verksamheten (färdiga varor)

  2. under tillverkning för att bli färdiga varor, eller

  3. ska användas i tillverkningen av färdiga varor eller vid tillhandahållandet av tjänster.

K-årsbokslut

Varulager definieras i punkt 11.2 som omsättningstillgångar som

  1. är avsedda att säljas i den normala verksamheten (färdiga varor)

  2. under tillverkning för att bli färdiga varor, eller

  3. ska användas i tillverkningen av färdiga varor eller vid tillhandahållandet av tjänster.