Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Verktyg

Verktyg bokförs beroende på belopp och nyttjandeperiod antingen som anläggningstillgångar maskiner och inventarier, inköp eller som förbrukningsinventarier. Fast monterade specialverktyg som används för tillverkning räknas normalt till företagets anläggningstillgångar. I balansräkningen ingår aktiverade verktyg i posten Inventarier, verktyg och installationer.