Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Viltvårdsområdesförening

Två eller flera fastigheter (eller delar av) kan sammanföras till ett viltvårdsområde i syfte att främja viltvård genom samordning av jakt och åtgärder för skydd och stöd för viltet. För att genomföra en sådan samordning ska ägarna till fastigheterna som ingår i området bilda en viltvårdsområdesförening.

Den som äger en fastighet som ingår i viltvårdsområdet är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Den som innehar en jakträtt på minst ett år på en fastighet i viltvårdsområdet ska (som huvudregel) på begäran antas som medlem i viltvårdsområdesföreningen under upplåtelsetiden.

För att en viltvårdsområdesförening ska få bildas krävs att bildandet

 1. främjar vården av den eller de viltarter som samordningen avser,

 2. är lämpligt med hänsyn till områdets belägenhet och omfång,

 3. medges av en majoritet av fastighetsägarna inom området, innebärande minst 4/5 av antalet fastighetsägare som äger minst 4/5 av viltvårdsområdets areal.

Ansökan om bildande görs till länsstyrelsen av den som äger en fastighet som avses ingå i viltvårdsområdet.

I viltvårdsområdesföreningens stadgar ska följande anges:

1. Om jakt som är begränsat till vissa tider och med tillstånd ska bedrivas inom området

2. I vilken utsträckning föreningen ska ha rätt att besluta i vissa viltvårdsfrågor, exempelvis för att tidsbegränsa viss jakt som enligt jakttidtabellen kan bedrivas under en längre tid

3. De förutsättningar som gäller för föreningens beslut enligt punkten 2

4. Vilka riktlinjer i övrigt som ska gälla för föreningens verksamhet

5. Grunderna för bestämmande av avgiften till föreningen

6. Grunderna för beslut om tillfällig avstängning för områdesjakt och gemensamhetsjakt.

Viltvårdsföreningen ska ha en styrelse. Medlemmarnas rätt att delta i viltvårdsområdesföreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman.

För mer information, se lagen (2000:592) om viltvårdsområden.

Löpande bokföring

En viltvårdsområdesförening är enligt 2 kap. 2 § BFL bokföringsskyldig om tillgångarnas värde enligt 2 kap. 4 § BFL överstiger 1,5 mkr, om föreningen bedriver näringsverksamhet eller om föreningen är moderföretag i en koncern.

Bokslut

Om föreningen är ett större företag enligt BFL ska den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning, innehåll. Övriga föreningar kan avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut, förenklat eller förenklat årsbokslut.

K2-regler

I en samfällighetsförening får enligt punkt 3.14 benämningen av rubriker och summeringsrader i uppställningsformerna anpassas om det bättre beskriver innehållet. Detta innebär bl.a. att rubriken Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. i resultaträkningen kan benämnas Föreningens intäkter och rubriken Rörelsekostnader kan benämnas Föreningens kostnader. Respektive summeringsrad kan anpassas på motsvarande sätt. Årets resultat kan benämnas Årets överskott eller Årets underskott. I balansräkningen bör enligt K2 tillgångar och skulder normalt kunna tas upp under allmänt vedertagna rubriker utan anpassning.

I förvaltningsberättelsen ska föreningens säte, verksamhet, byte av företagsnamn och övriga förhållanden som särskilt berör föreningen anges under rubriken Allmänt om verksamheten. Dessutom ska väsentliga händelser under räkenskapsåret och flerårsöversikten finnas med, se punkt 4.34. I flerårsöversikten används begreppet Huvudintäkter i stället för Nettoomsättning för att beteckna föreningens huvudintäkter, se punkt 5.18.

I resultaträkningen får tillägg göras för posterna Uttaxerade bidrag och Övriga bidrag enligt punkt 4.35.

Eget kapital ska enligt punkt 4.36 bestå av posterna Eget kapital vid räkenskapsårets början, Utdelning, Årets resultat och Eget kapital vid räkenskapsårets slut. I eget kapital ingår underhålls- och förnyelsefond. Här gäller speciella regler för häradsallmänningar.

Enligt punkt 6.42 intäktsredovisas uttaxerade bidrag fördelat över den period som bidraget avser. Andra bidrag än uttaxerade bidrag intäktsredovisas enligt punkt 6.43 i posten Övriga bidrag.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...