Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

WACC

En engelsk förkortning av Weighted Average Cost of Capital. Detta begrepp återfinnas bland annat i IAS 36 punkt 56 och benämns i den svenska versionen den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden.

WACC beräknas lite förenklat som summan av avkastningskravet på egetkapitaldelen av balansräkningen plus avkastningskravet efter skatt på skulddelen av balansräkningen.