Erinran för anmärkning i revisionsberättelsen om ej rättad inkomstskatt från tidigare räkenskapsår trots att revisorn inte hade inväntat förklaring från styrelsen innan revisionsberättelsen avgavs.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har öppnat detta ärende efter att ha tagit del av information rörande auktoriserade revisorn A-son uppdrag som revisor i ett aktiebolag, nedan kallat hotellbolaget.

2 Granskning av skatteskuld

Revisionsberättelsen för hotellbolaget, avseende räkenskapsåret 2017-05-01–2018-04-30 är daterad den 1 november 2018. I berättelsen har A-son lämnat tre anmärkningar. Den anmärkning som är aktuell här är ”Bolaget har inte gjort rättningar avseende tidigare års inkomstskattedeklarationer. Oredovisat belopp är del av saldo som ligger skuldfört under skatteskuld i bolagets balansräkning”.

I revisionsdokumentationen finns e-post, daterad den 4 oktober 2018, där styrelsen har svarat A-son på frågor avseende bokslutet. Vid denna kontakt har inga frågor ställts kring bolagets skatteredovisning.

Den 31 oktober 2018 var sista dagen för bolaget att hålla sin årsstämma. Den 31 oktober 2018 kl. 11:49 skickade A-son e-post till styrelsen av vilken framgick att han granskade skatteberäkningen. I meddelandet bad han styrelsen att redogöra för en differens avseende årets skatteskuld. Han efterfrågade också inkomstdeklarationer och slutskattsedel per 30 april för år 2016 och år 2017. Kl. 14:38 samma dag fick A-son e-post där det kan utläsas att slutskattebesked och inkomstdeklaration per den 30 april 2017 hade vidarebefordrats från styrelsen.

Senare samma dag kl. 16:41 skickade A-son ytterligare e-post till styrelsen. Han konstaterade i denna e-post att det fanns ”inkomstskatter som inte har deklarerats” och som han skulle komma att behöva anmärka på i sin revisionsberättelse.

Av revisionsdokumentationen avseende posten Skatteskuld framgår att det vid beräkning av årets skatteskuld fanns en post ”ej deklarerad skatt tidigare år” om 109 tkr. I ett arbetspapper, daterat den 1 november 2018, har antecknats att, eftersom kunden inte hade kommenterat denna differens, så var A-son slutsats att bolaget hade oredovisade inkomstskatter från tidigare år. Det har också antecknats att i den slutliga årsredovisningen som styrelsen skulle komma att skriva på uppgick skatteskulden till 180 tkr och att han skulle komma att anmärka på att bolaget i sin balansräkning hade inkomstskatter som inte hade deklarerats.

A-son har – i sin rapport över årets granskning, daterad den 2 november 2018 – skrivit att han hade noterat att det fanns oreglerade inkomstskatter från tidigare år och att styrelsen måste se till att detta rättas eftersom det var styrelsen som var ansvarig för bolagets bokföring. Han har även skrivit att han ville bli avregistrerad som revisor, eftersom det hade varit samarbetssvårigheter och bokföringsmaterialet inte hade levt upptill den standard som ledningen hade utlovat.

A-son har uppgett följande.

Han ställde inga frågor kring bolagets skatteskuld i den e-post som styrelsen besvarade den 4 oktober 2018, eftersom han har som arbetsmetodik att alltid fastställa övriga poster innan han gör sin skatteberäkning.

Han noterade att bolaget i föregående års årsredovisning hade redovisat en inkomstskatt om 328 tkr. Eftersom det var hans första år som revisor i bolaget, kontaktade han den tidigare revisorn. Det svar som han fick från denne gav inte anledning att utgå från att det hade skett någon ändring avseende bolagets inkomstskatt. Under räkenskapsåret hade föregående års skatt reglerats på bolagets skattekonto. Slutskattsedeln visade på en inkomstskatt om 219 tkr. Han påtalade denna differens om 109 tkr i e-post till styrelsen den 31 oktober. Styrelsen svarade inte på hans e-post. I den årsredovisning som han granskade togs skatteskulden upp till 180 tkr. Han anser att styrelsen därmed skrev under på att det finns oreglerade skatteskulder eftersom årets skatt inte sammanfaller med aktuell skatteskuld i balansräkningen. Han anser även att han gav styrelsen en möjlighet att ändra i bokföringen och rätta ett eventuellt förbiseende. Eftersom han inte fick något svar från styrelsen, var hans slutsats att de delade denna uppfattning, dvs. att bolaget hade oredovisad skatt som låg kvar i bolagets balansräkning.

Han hade den 31 oktober 2018 även kontakt med en person som till viss del hade stöttat styrelsen i bokslutsarbetet. Han uppgav till denna person att han noterat att det fanns oreglerade inkomstskatter från tidigare år och att han skulle behöva anmärka på det i revisionsberättelsen. Eftersom den personen som han hade kontakt med själv tidigare hade varit revisor, anser han att denne, om uppfattningen var att skatteskulden var felaktigt återgiven, skulle ha sett till att ändring skedde i bokslutet. Att ingen ändring skedde anser han är ytterligare ett revisionsbevis på att det fanns oredovisad skatt i bokslutet.

I ett senare skede fick han en förklaring av bolaget avseende differensen, men den förklaringen kom för sent och först efter det att han hade avlämnat sin revisionsberättelse.

3 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt International Standard on Auditing (ISA) 500 Revisionsbevis ska revisorn utforma och utföra granskningsåtgärder på ett sådant sätt att han eller hon kan inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att kunna dra rimliga slutsatser som grund för sina uttalanden.

Såvitt framgår av A-son revisionsdokumentation och yttranden till Revisorsinspektionen inledde han sin granskning av bolagets skatteredovisning först den 31 oktober 2018, dvs. den sista dag som bolaget hade på sig för att hålla bolagsstämma. Han kan inte anses ha slutfört denna granskningen vid den tidpunkt – den 1 november 2018 – då revisionsberättelsen avgavs, eftersom han inte inväntade en förklaring till den framräknade differensen. Han har därmed inte inhämtat tillräckliga revisionsbevis. Han har därigenom åsidosatt god revisionssed. Det faktum att han dagen innan revisionsberättelsen avlämnades var i kontakt med en utomstående person som stöttat styrelsen och som han ansåg borde ha kunskap för att förstå problematiken påverkar inte denna bedömning.

A-son har i ovan nämnda avseende åsidosatt sina skyldigheter som revisor och han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.