Innehåll

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående den auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser en rapport över faktiska iakttagelser som han har avgett för ett aktiebolag enligt 8 § förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021.1 Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400). A-son var vald revisor i bolaget.

Enligt 4 § i förordningen finns ett antal olika stödperioder. Bolagets ansökan om omställningsstöd avsåg stödperioden november–december 2020.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

Ett företag som inom en viss tidsperiod har fattat beslut om värdeöverföring i form av bl.a. vinstutdelning är inte berättigat till omställningsstöd. Det aktuella bolaget ansökte om stöd med ca 125 000 kr och angav därvid att någon vinstutdelning inte hade beslutats. Vid en förkontroll av ansökan inhämtade Skatteverket bolagets årsredovisning för räkenskapsåret den 1 juli 2019–30 juni 2020. I denna hade styrelsen föreslagit en utdelning om 1 250 000 kr. Av fastställelseintyget på årsredovisningen framgår att årsstämman hade beslutat att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

A-son hade lämnat sin revisionsberättelse den 31 oktober 2020. I den rapport som han avgav den 26 maj 2021 över bolagets ansökan om omställningsstöd angav han att han hade tagit del av upprättade stämmo- och styrelseprotokoll för att konstatera om det hade fattats beslut om vinstutdelning. Hans iakttagelse från denna granskning var att något sådant beslut inte hade fattats från den 1 april 2020 fram till dagen för hans rapport.

3 Utredningen i ärendet

Revisorsinspektionen har tagit del av bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019/20 och A-sons revisionsberättelse över denna. I revisionsberättelsen tillstyrkte A-son styrelsens förslag till resultatdisposition.

A-son har uppgett följande.

Hans erfarenhet av bolaget var att företagsledningen var skötsam och kunnig när det gällde lagar och andra regler och att den också var medveten om bestämmelserna kring värdeöverföringar i samband med omställningsstöd.

Av hans rapport framgår att granskningsåtgärderna baserades på det underlag som bolaget hade tagit fram som grund för sin ansökan. Detta underlag har nu i enlighet med vad Skatteverket uppgett visat sig innehålla felaktiga uppgifter i fråga om värdeöverföring.

Enligt det uppdragsbrev som upprättades med kunden ingick det i granskningen att ta del av upprättade stämmo- och styrelseprotokoll, eller utkast till sådana, för att kontrollera bl.a. om det hade fattats beslut om vinstutdelning. I det material som han fick fanns det inte något som visade att så skulle ha skett. Vidare hämtade han in ett skriftligt uttalande från företagsledningen. I detta uttalande intygade bolagets styrelseordförande att samtliga stämmo- och styrelseprotokoll för perioden från den 1 april 2020 fram till den 26 maj 2021 hade lämnats över för granskning och att bolagsstämman respektive styrelsen inte hade för avsikt att besluta om, eller verkställa något beslut om, vinstutdelning. Under granskningen genomfördes även en intervju med företagsledningen som då uppgav att det varken hade beslutats, eller avsågs att beslutas, om utdelning.

Det är olyckligt att han vid sin granskning av ansökan om omställningsstöd inte gjorde någon kontroll mot den officiella årsredovisningen för räkenskapsåret 2019/20. Den ingick dock inte i det underlag som han fick från bolaget och var alltså inte föremål för granskningen.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021 får omställningsstöd beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. Revisorn ska bl.a. yttra sig om huruvida de villkor som avses i 6 § första stycket 4 samma förordning är uppfyllda. Enligt den bestämmelsen utgör en förutsättning för att omställningsstöd ska få lämnas att företaget under perioden april 2020–december 2021 inte verkställer ett beslut om bl.a. vinstutdelning och att det under denna period inte heller har fattats något sådant beslut. Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och rapportera sina iakttagelser. Granskningen ska, med beaktande av uppdragets art, utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.

När A-son genomförde granskningen av bolagets ansökan om omställningsstöd hade han drygt ett halvår tidigare avgett en revisionsberättelse avseende bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019/20. I den årsredovisningen hade styrelsen lämnat ett förslag till vinstutdelning och han hade i sin revisionsberättelse tillstyrkt förslaget. Bokslutsdag för årsredovisningen var den 30 juni 2020, dvs. tre månader efter det datum från och med vilket bolaget inte kunde besluta om utdelning för att vara berättigat till omställningsstöd. Mot den bakgrunden borde A-son vid sin granskning av ansökan om omställningsstöd ha följt upp hur frågan om vinstutdelning hade hanterats. Han hade då kunnat konstatera att årsstämman den 31 oktober 2020 (samma dag som revisionsberättelsen är daterad) hade beslutat att godkänna styrelsens förslag.

Den granskning avseende förekomsten av värdeöverföringar som A-son utförde kan, med hänsyn till de uppgifter som han hade tillgång till genom sin revision av bolagets senast avgivna årsredovisning, inte anses tillräcklig.

Genom att inte vidta tillräckliga granskningsåtgärder har A-son åsidosatt god revisionssed och därmed sina skyldigheter som revisor. Han ska därför med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) ges en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran i detta fall är en tillräcklig åtgärd.