Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2022-357

(2022-04-22)

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser de revisorsyttranden som han har avgett för två aktiebolag enligt 8 § förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021.1 Granskningsuppdragen har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

Enligt 4 § i förordningen finns ett antal olika stödperioder. Ansökningarna om omställningsstöd avsåg för respektive bolag stödperioderna maj och juni 2021.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

I sina ansökningar om omställningsstöd har bolagen vid beräkningarna av täckningsbidraget felaktigt dragit av ett belopp som avser fasta kostnader (lokalhyra). Samma kostnad för lokalhyra har även tagits med som stödgrundande fast kostnad.

A-son har i sina revisorsyttranden (benämnda ”Rapport över faktiska iakttagelser”) för respektive stödperiod uppgett att han granskade ett urval av de fem största posterna avseende de kostnader som ingick i beräkningen av täckningsbidraget. Han har också redogjort för att det i de utvalda fakturorna/posterna inte ingick fasta kostnader enligt 13 §. Enligt yttrandena granskade han även ett urval av de fem största fakturorna/posterna avseende de fasta kostnader som låg till grund för omställningsstöden.

Lokalhyresfakturan var den enskilt största fakturan/posten för respektive stödperiod, både vad gäller täckningsbidragsberäkningen och de fasta kostnader som hade räknats med i respektive ansökan. Den borde således ha ingått i det urval som A-son granskade och det borde då ha uppmärksammats att lokalhyran även hade räknats med i täckningsbidraget.

3 Utredningen i ärendet

I A-sons dokumentation för båda bolagen finns bl.a. kopior på ansökningarna och revisorsyttrandena, utdrag avseende resultatrapport, SIE-filer avseende bolagens försäljning och kostnader med bockar för de största posterna som har kontrollerats, uttalanden från företagsledningen samt uppdragsbrev. I dokumentationen finns också anteckningar om att lokalhyran hade stämts av.

A-son har uppgett följande.

Han kontrollerade de uppgifter som var tillgängliga per granskningstillfället. Den granskning av ansökningarna om omställningsstöd och upprättandet av rapporter som han utförde gjordes vid ett och samma tillfälle. Bolagen hade i beräkningen gällande täckningsbidraget inkluderat hyreskostnader. Han förbisåg att dessa kostnader inte skulle ingå.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021 får omställningsstöd beviljas endast om sökanden har lämnat ett skriftlig, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om företagets täckningsbidrag. Av 16 § tredje stycket framgår att man vid beräkningen av täckningsbidraget inte ska beakta sådana kostnader som utgör fasta kostnader enligt 13 §.

Det står klart att bolagen i sina beräkningar av täckningsbidragen hade gjort avdrag för lokalhyra, dvs. för fasta kostnader. Eftersom de belopp som A-son uttalade sig om i revisorsyttrandena innefattade kostnader som enligt 16 § förordningen inte skulle ingå i beräkningen av täckningsbidraget, var yttrandena felaktiga.

Genom att avge felaktiga yttranden har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.