Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2022-636

(2022-06-10)

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser de revisorsyttranden som han har avgett för ett aktiebolag enligt 8 § förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd.1 Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).2

Före den 7 februari 2022 var författningens rubrik Förordning (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021. Enligt 4 § i förordningen finns ett antal olika stödperioder. Bolagets ansökningar om omställningsstöd avsåg stödperioderna aug-okt 2020, nov-dec 2020 och jan-feb 2021.

SNT 4400 har den 1 januari 2022 ersatts av ISRS 4400.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

Skatteverket har vid efterkontroll av bolagets ansökningar om omställningsstöd konstaterat att samtliga fakturor som bolaget redovisat som fasta kostnader har varit utställda av ett systerbolag i samma koncern.

Enligt revisorsintygen har A-son, för respektive stödperiod, granskat de tio största fakturorna som legat till grund för bolagets redovisade fasta kostnader. Fakturorna bör alltså ha ingått i det urval som granskats och han borde då ha upptäckt att dessa inte skulle tas med i beräkningen för fasta kostnader.

De kostnader som redovisats som fasta kostnader uppfyllde inte definitionen för fasta kostnader enligt förordningen om ordinarie omställningsstöd. Yttrandena var därför oriktiga.

3 Utredningen i ärendet

I A-sons dokumentation finns granskningsstöd för de aktuella perioderna samt kopior av granskade fakturor. Bland fakturorna finns, såvitt gäller samtliga perioder som ansökningarna om omställningsstöd avsåg, sådana som avsåg koncerninterna hyreskostnader.

A-son har uppgett följande.

Systerbolaget är ett rent administrativt bolag som äger hyreskontraktet, eventuella leasingkontrakt och abonnemangsavtal. Dessa kostnader fördelas sedan ut till berörda företag inom koncernen och till externa företag. Inom koncernen kan detta ses som ett utlägg för annans räkning och inte som en ”koncernintäkt”. Denna koncernstruktur har funnits i mer än 15 år.

Bolaget betalar hyra till systerbolaget. Hyreskostnaden är i underkant och har utgått med samma belopp under ca tio år. Systerbolaget har inte gjort något vinstpålägg. Han bedömde att kostnaden är reell och inte en skapad koncernintäkt till systerbolaget. Bolaget har en hyreskostnad oavsett vem som står för hyreskontraktet.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om ordinarie omställningsstöd får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om sökanden har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om summan av företagets fasta kostnader för stödperioden. Vad som avses med fasta kostnader preciseras i 13–15 §§. Av 14 § 5 framgår att som fasta kostnader räknas inte kostnader som motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern.

Eftersom de belopp som A-son uttalade sig om i sina revisorsyttranden innefattade kostnader som inte utgjorde fasta kostnader i förordningens mening, var hans revisorsyttranden felaktiga.

Genom att avge felaktiga revisorsyttranden har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.