Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2022-799

(2022-09-16)

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser ett revisorsyttrande som han har avgett för ett aktiebolag enligt 8 § förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd. Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (ISRS 4400).

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

Bolagets nu aktuella ansökan om omställningsstöd avsåg stödperioden februari 2022. Referensperioden var därmed februari 2019. Vid angivandet av nettoomsättningen för referensperioden har dock bolaget felaktigt räknat med även nettoomsättningen för januari 2019.

A-son har i sitt yttrande uppgett att han hade stämt av nettoomsättningen, att han hade granskat samtliga poster som är intäktsförda under referensperioden och att han hade kontrollerat att posterna var hänförliga till referensperioden.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Nettoomsättningen för referensperioden var felaktig. Det berodde på att nettoomsättningen för såväl januari som februari 2019 bokfördes i februari 2019. Han uppmärksammade inte detta periodiseringsfel. Han blev vald revisor i juli 2021, periodiseringsfelet var tre år gammalt och man behövde läsa texten som tillhör verifikatet för att detta skulle framgå.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om ordinarie omställningsstöd får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om sökanden har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om sökandens nedgång i nettoomsättning vid en jämförelse mellan stödperioden och referensperioden (p. 1). Vad som avses med nettoomsättning definieras i 7 §.

A-son har i sitt revisorsyttrande bl.a. rapporterat sina iakttagelser om bolagets nettoomsättning. Bolaget räknade felaktigt med belopp för två referensperioder i stället för en. A-son borde ha uppmärksammat detta men gjorde inte det. Hans granskning var därför bristfällig.

A-son har åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.