Innehåll

Beslut: Revisorsinspektionen ger godkände revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från FAR rörande den godkände revisorn A-son. Enligt underrättelsen har det vid den interna kvalitetskontrollen i det revisionsföretag där han är verksam kommit fram brister i hans revisionsarbete. Det som har kommit fram har föranlett inspektionen att öppna detta ärende.

Ärendet behandlar frågan om revisionsdokumentationens färdigställande.

2 Utredningen i ärendet

Utredningen i ärendet omfattar två revisionsuppdrag; fastighetsbolaget (räkenskapsår 2020-07-01–2020-12-31) och rengöringsbolaget (räkenskapsåret 2020).

2.1 Fastighetsbolaget

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för fastighetsbolaget är daterade den 30 juni 2021. Av dokumentationen framgår att revisorsassistentens arbete utfördes innan revisionsberättelsen avlämnades. A-son genomgång av assistentens arbete är till stora delar daterad den 12 september 2021 och revisionsakten är arkiverad samma datum.

A-son har uppgett följande.

Under revisionsarbetets gång gick han igenom de granskningsmoment som var klara. När revisionen var klar gick han igenom det sista. Han upptäckte först senare att han inte hade signerat granskningen och gjorde det så snart han blev medveten om detta.

2.2 Rengöringsbolaget

Rengöringsbolagets årsredovisning är daterad den 15 juni 2021 och revisionsberättelsen är daterad den 18 juni 2021. Planeringen och granskningen av posterna Maskiner och inventarier samt Varulager har utförts innan revisionsberättelsen avlämnades. Övriga granskningsåtgärder är daterade den 13 september 2021 och revisionsakten är arkiverad samma datum.

A-son har uppgett följande.

Han utförde revisionen ute hos kund i början av juni och skrev in kommentarer i granskningsprogrammet. Eftersom det var en stressig period missade han att lägga in dokument och att signera granskningen. Han märkte det i efterhand och rättade till det.

3 Bedömning och val av disicplinär åtgärd

Enligt 24 § tredje stycket revisorslagen (2001:883) ska dokumentationen för ett revisionsuppdrag ha färdigställts när revisionsberättelsen eller annat utlåtande lämnas.

Enligt International Standard on Auditing (ISA) 230 Dokumentation av revisionen p. 9 ska revisorn bland annat dokumentera det datum då arbetet slutfördes. Revisorn ska vidare enligt p. 14 samma ISA samla revisionsdokumentationen i en revisionsakt och utan onödigt dröjsmål efter tidpunkten för revisionsberättelsens avgivande slutföra den administrativa processen med att sammanställa den slutliga dokumentationen för revisionsuppdraget. En lämplig tidsgräns för färdigställandet är enligt p A 21, som hänvisar till tillämpningshänvisningarna i ISQM 1 p. A 831, normalt senast 60 dagar efter datumet för revisionsberättelsen.

Av utredningen framgår att A-son i båda de nu aktuella fallen inte slutförde sammanställandet av revisionsdokumentationen inom 60 dagar efter avlämnandet av revisionsberättelsen. Revisorsinspektionen konstaterar mot denna bakgrund att han inte har uppfyllt dokumentationskraven i revisorslagen och ISA 230. Han har härigenom åsidosatt god revisionssed och ska, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen, meddelas en disciplinär åtgärd.

Revisorsinspektionen finner att en erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

International Standard on Quality Management 1 - Kvalitetsstyrning för revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster. Vid tidpunkten för uppdragen hänvisade bestämmelsen till International Standard on Quality Control 1 – Kvalitetskontroll för revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster (ISQC 1) p. A 54 som innehöll motsvarande tidsangivelse.