Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2022-853

(2022-09-16)

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en varning.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har genom FAR underrättats om att auktoriserade revisorn A-son har underkänts i en kvalitetskontroll vid det revisionsföretag där hon är verksam. Myndigheten har därför öppnat detta ärende.

Ärendet behandlar en fråga om datering av en revisionsberättelse. Den aktuella revisionsberättelsen upprättades i anslutning till A-sons revision av ett aktiebolag för räkenskapsåret 2020.

2 Revisorsinspektionens utredning

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020 är daterad den 30 juni 2021. Även A-sons revisionsberättelse är daterad denna dag. Enligt ett fastställelseintyg på årsredovisningen hölls även årsstämman detta datum.

Av A-sons revisionsdokumentation framgår följande. En medarbetare till A-son upprättade i juni 2021 planeringsdokument för granskningen. Anteckningar från utförd granskning som medarbetaren har gjort på underlag från bolaget och i revisionsföretagets analysverktyg visar att också vissa granskningsåtgärder utfördes i juni. Åtskilliga granskningsåtgärder anges dock i arbetsprogram och checklistor vara utförda av medarbetaren först den 17 juli 2021. Det gäller väsentliga granskningsåtgärder för resultat- och balansräkningarnas poster, förvaltningsrevisionen, bedömningen av fortsatt drift, granskningen av efterföljande händelser, granskningen av årsredovisningen och den slutliga bedömningen av poster efter utförd granskning. En sammanfattande promemoria över granskningen, upprättad av medarbetaren, med bl.a. frågeställningar kring årsredovisningen, är daterad den 19 juli 2021. Slutligen framgår att A-son gick igenom revisionsdokumentationen och godkände det arbete som medarbetaren hade utfört, inklusive planeringsdokument, den 19 juli 2021.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Under en mycket pressad tid tog hon ett felaktigt beslut och daterade revisionsberättelsen till den 30 juni 2021. Merparten av granskningen gjordes dock i juni månad 2021.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Dateringen av en revisionsberättelse bör enligt god revisionssed ligga i omedelbar eller nära anslutning till granskningsarbetets avslutande. I revisionsberättelsen får inte anges ett datum som infaller innan revisorn har avslutat granskningsarbetet.1 Enligt International Standard on Auditing (ISA) 700 Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter p. 49 ska en revisionsberättelse dateras tidigast det datum när revisorn har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga bevis som grund för revisorsuttalandet om årsredovisningen, däribland bevis för att alla delar och upplysningar som utgör årsredovisningen har upprättats samt att de med vederbörlig befogenhet att göra det har försäkrat att de har tagit ansvar för årsredovisningen.

Av dokumentationen framgår att flera av de granskningsåtgärder som vidtogs inom ramen för A-sons revision av bolaget utfördes först efter den 30 juni 2021. Detsamma gäller A-sons genomgång av medarbetarens arbete.

Detta innebär att revisionen inte var slutförd den 30 juni 2021 och att A-son därför inte kunde åsätta revisionsberättelsen det datumet. Genom hennes egna uppgifter är det också klarlagt att hon själv insåg att dateringen av revisionsberättelsen var felaktig.

Genom att i strid med god revisionssed åsätta sin revisionsberättelse ett datum då revisionen ännu inte var avslutad har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Hon ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Det som ligger henne till last är allvarligt. Hon ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en varning.

Jfr 9 kap. 29 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).