Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2022-881

(2022-10-28)

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående den auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser de revisorsyttranden som A-son har lämnat för ett aktiebolag enligt förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd1. Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

Före den 7 februari 2022 var författningens rubrik Förordning (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021. Enligt 4 § i förordningen finns det ett antal stödperioder. Bolagets ansökningar om omställningsstöd avsåg stödperioderna november – december 2020 och januari – februari 2021.

2 Skatteverkets underrättelse

I Skatteverkets underrättelse anges bl.a. följande.

I bolagets ansökningar om omställningsstöd har i fasta kostnader tagits med kostnader för hyra som motsvarades av en intäkt hos bolagets moderbolag. Detta strider mot regelverket.

Hyra till moderbolaget utgjorde de enskilt största posterna bland de fasta kostnaderna i ansökan. De bör således ha ingått i det urval som granskats av A-son, och det borde då ha uppmärksammats att hyresvärden ingick i samma koncern som bolaget. Yttrandet från revisorn var alltså felaktigt.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Bolaget bedriver restaurangverksamhet. I samband med granskningen bedömde han att den hyra som hade fakturerats från moderbolaget utgjorde en vidarefakturering av kostnader från en extern hyresvärd. Vidarefaktureringen innebar att moderbolaget redovisade kostnader motsvarande intäkten från bolaget. Eftersom fastighetsägaren inte ingick i bolagets koncern föreföll det rimligt att bolagets räkenskaper belastades av hyreskostnader och att dessa hyreskostnader skulle ingå i de fasta kostnader för vilka omställningsstöd beräknades. Att det handlar om hyreskostnader som vidarefakturerats från moderbolaget till bolaget framgår med all tydlighet av de fakturor som han granskade.

Han kan konstatera att Skatteverkets bedömning skiljer sig från hans. Han gjorde, vid utfärdandet av intygen, bedömningen att hyreskostnaderna, såsom varande vidarefakturerade, på ett naturligt sätt ingick i bolagets fasta kostnader och att hyreskostnaderna hade varit desamma för bolaget om hyresfakturorna varit ställda direkt till bolaget och inte till moderbolaget.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om ordinarie omställningsstöd får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om att de fasta kostnader som revisorn granskat uppfyller definitionen på sådana fasta kostnader som får räknas med enligt förordningen. Vad som avses med fasta kostnader preciseras i 13 §. Av 14 § 5 framgår att som fasta kostnader räknas inte kostnader som motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern.

Av handlingarna i ärendet framgår att den aktuella hyreskostnaden utgjordes av ett belopp som bolaget hade betalat till sitt moderbolag. Kostnaden för bolaget motsvarades därmed av en intäkt hos moderbolaget. Bolagets hyreskostnad utgjorde därför inte en fast kostnad för bolaget i förordningens mening. Vad A-son anfört föranleder inte någon annan bedömning.

Eftersom den post som A-son uttalade sig om i revisorsyttrandena innefattade kostnader som inte utgjorde fasta kostnader i förordningens mening, var revisorsyttrandena felaktiga. Felaktigheterna synes i och för sig ha berott på den avvikande bedömning av rättsläget som han gjorde. Det fanns emellertid – mot bakgrund av författningstextens utformning – inget stöd för hans bedömning. Genom att avge revisorsyttranden med felaktigt innehåll har han därför åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska till följd av detta, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.