Innehåll

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit del av en underrättelse från Skatteverket rörande den auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen rör ett revisorsyttrande som han har avgett för ett aktiebolag enligt 8 § förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd för stödperioden december 2021.

2 Skatteverkets underrättelse

I underrättelsen uppges att Skatteverkets kontroll av ansökan har visat att

  • bolagets fasta kostnader för löner uppgått till 227.677 kr, och inte 267.156 kr som bolaget har angett i ansökan,

  • bolaget i ansökan har tagit med lönekostnaderna i beräkningen av täckningsbidraget, trots att lönekostnader inte ska ingå i täckningsbidraget för denna stödperiod.

3 Utredningen i ärendet

Revisorsinspektionen har tagit del av Skatteverkets beslut i ärendet om omställningsstöd och A-sons rapport över särskilt överenskomna granskningsåtgärder för ansökan om omställningsstöd (undertecknad den 31 mars 2022). Inspektionen har även tagit del av A-sons granskningsdokumentation.

3.1 Lönekostnader

A-son har i punkt 3.4 i rapporten angett att han har funnit att bolagets lönekostnader stämmer överens med bolagets underlag för socialavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) för stödperioden, ökad med summan av påförda arbetsgivaravgifter.

Bolaget har, enligt vad som anges i Skatteverkets beslut, i sin ansökan uppgett en löne- kostnad på 267.156 kr. Detta motsvarar den lönekostnad som framgår av ett foto av en bildskärm som finns i A-sons granskningsdokumentation och som visar bolagets redovisning. I e-post från bolaget och i A-sons arbetsdokument har emellertid lönekostnaden, inklusive socialavgifter, angetts vara 213.933 kr. Enligt de underlag avseende bolagets inlämnade arbetsgivardeklarationer och skattekonto som finns i A-sons granskningsdokumentation uppgår lönekostnaden, inklusive socialavgifter, till 227.677 kr.

A-son har uppgett följande.

Skatteverket anser att han har räknat på fel lön. Det påståendet stämmer inte. Han har korrekt räknat på inrapporterad lön till Skatteverket. Han kontrollerade mot samman- ställning av arbetsgivaravgifter från Skatteverket. Han drog av bilförmån men missade att dra ifrån motsvarande socialavgifter. När det gällde beräkningen av fasta kostnader har han använt sig av foton av en bildskärm från bolagets redovisningssystem. Lönekostnaderna som angavs där var uppenbart fel så han korrigerade dem.

Sedan han skrivit under rapporterna skickade bolaget in sina belopp till Skatteverket och bifogade hans rapport. Vad bolaget fyllt i för belopp i Skatteverkets e-tjänst har han inte möjlighet att kontrollera. I Skatteverkets beslut ser han att bolaget inte fyllt i samma belopp som han har intygat i sin rapport.

3.2 Täckningsbidrag

A-son har vid punkt 4.2 i rapporten uppgett att han stämt av beloppet i företagets beräkning av täckningsbidraget och tagit del av företagets sammanställning av periodens kostnader för handelsvaror, legoarbeten, underentreprenader och försäljningsprovisioner samt förnödenheter. Hans rapporterade iakttagelse är att han funnit att beloppen i bolagets beräkning av täckningsbidraget stämmer överens med bokslutet för stödperioden samt att han för utvalda fakturor/poster funnit att det inte ingår fasta kostnader i beräkningen.

I A-sons granskningsdokumentation finns tio inköpsfakturor, översikter från International Air Transport Association (IATA) samt bankkontoutdrag. Det finns också ett foto av en bildskärm som visar uppgifter ur bolagets redovisning där det angivna beloppet för nettoomsättningen för stödperioden är 1.562.104 kr och täckningsbidraget 0 kr.

A-son har uppgett följande.

Skatteverket anser att täckningsbidraget innehåller fasta kostnader. Bolaget har skickat in inköpskostnader som stämmer med resultatrapporten och hans granskning. I sin uträk- ning har han helt korrekt räknat löner som fasta kostnader vilket framgår av hans arbets- dokument. Han vill än en gång understryka att han endast har utfärdat intyget och inte styr över i vilken ruta bolaget anger beloppen. För täckningsbidraget har han använt foton av en bildskärm från bolagets redovisningssystem som sammanställning. Han har granskat huvudbokens 40-konton samt de största fakturorna (även mindre) mot belopp, faktura- datum, fakturainnehåll och fakturamottagare.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om ordinarie omställningsstöd får omställningsstöd beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden. Yttrandet ska bl.a. omfatta uppgifterna i ansökan om företagets fasta kostnader och om täckningsbidraget för stödperioden.

Till fasta kostnader räknas enligt 13 § bl.a. företagets kostnader för löner. Enligt 13 a § ska med löner avses företagets underlag för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen för den redovisningsperiod som motsvarar stödperioden, ökad med påförda arbetsgivar- avgifter för redovisningsperioden. I underlaget för arbetsgivaravgifter ingår enligt 2 kap. 10 § socialavgiftslagen löner, arvode, förmåner och andra ersättningar.

Enligt A-sons egna uppgifter har han vid avstämningen av bolagets lönekostnader reducerat det underlag som rapporterats in till Skatteverket med värdet för bilförmån. Beräkningen stämmer således inte överens med det som föreskrivs i förordningen. A-son borde ha uppmärksammat detta men gjorde inte det. Hans granskning var därmed bristfällig.

Hur täckningsbidraget ska beräknas preciseras i 16 §. Enligt paragrafens tredje stycke ska sådana kostnader som utgör fasta kostnader enligt 13 § inte beaktas vid beräkningen. Kostnader för löner utgör enligt 13 § första stycket 14 fasta kostnader.

Enligt revisorsyttrandet stämde A-son av bolagets beräkning av täckningsbidraget och tog del av bolagets sammanställning av kostnader för denna beräkning. Varken granskningsdokumentationen eller de granskningsåtgärder A-son har beskrivit i sina yttranden till Revisorsinspektionen inkluderar emellertid dessa moment. Revisorsinspektionen kan därmed inte dra annan slutsats än att den angivna avstämningen aldrig kom till stånd. A-sons granskning var därmed bristfällig.

Genom den bristfälliga granskningen har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.