Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående den auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen rör fyra revisorsyttranden som hon har avgett för ett aktiebolag enligt 8 § förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd.1 Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400). A-son var vald revisor i bolaget.

I ett yttrande av det aktuella slaget ska revisorn bl.a. uttala sig om förekomsten av vissa slag av värdeöverföringar enligt aktiebolagslagen (2005:551). Om sådana värdeöverföringar har förekommit, är det ägnat att påverka företagets rätt till omställningsstöd (jfr 6 § första stycket 4 i förordningen).

Före den 7 februari 2022 var författningens rubrik Förordning (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021. Enligt 4 § i förordningen finns det ett antal stödperioder. Bolagets ansökningar om omställningsstöd avsåg stödperioderna maj–augusti 2021.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

Skatteverket har vid sin utredning tagit del av bokföringsmaterial av vilket framgår att bolaget verkställt utdelning under perioden 28 december 2020–28 juni 2021.

I de nu aktuella revisoryttrandena uttalade A-son bl.a. att beslut om vinstutdelning, minskning av aktiekapitalet eller återbetalning till aktieägare inte hade ägt rum mellan den 1 april 2020 och dagen för undertecknande av yttrandena. Hennes yttranden var alltså oriktiga.

3 Utredningen i ärendet

I A-sons dokumentation finns uppdragsbrev för de olika perioder som bolaget sökt omställningsstöd för. Av uppdragsbreven framgår att hon skulle kontrollera om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna (värdeöverföring) hade verkställts under perioden den 1 april 2020 till datumet för rapporteringen. Detta skulle göras genom avstämning mot bolagets bokföring i eget kapital samt uppföljning av eventuell amortering av skuld till aktieägare avseende tidigare beslutad vinstutdelning.

I de skriftliga uttalanden som företagsledningen har lämnat anges att bolagsstämma respektive styrelse eller motsvarande organ inte hade för avsikt att besluta om eller verkställa ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna till 31 december 2021. På motsvarande sätt har A-son i sina revisorsyttranden lämnat uppgift om att någon värdeföring inte hade ägt rum.

A-son har uppgett följande.

Den bransch där bolaget var verksamt drabbades mycket hårt av Covid-19-pandemin. Bolaget beslutade om en utdelning till sitt moderbolag den 17 mars 2020, dvs. före den förbjudna perioden. Därefter har inga beslut om utdelning fattats. Utbetalningarna som Skatteverket anser utgör värdeöverföringar gjordes till moderbolaget för att möjliggöra koncernens åtagande att betala amortering och ränta till banken och för att det inte skulle tvingas i konkurs. Någon värdeöverföring till de slutliga fysiska ägarna har inte gjorts. Vid tidpunkten för hennes granskning var hennes bedömning att det mot bakgrund av omständigheterna inte var fråga om en sådan värdeöverföring som skulle diskvalificera bolaget från stöd.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om ordinarie omställningsstöd får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om sökanden har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om huruvida de villkor som anges i 6 § första stycket 4 är uppfyllda. Enligt den bestämmelsen får omställningsstöd lämnas endast om företaget under perioden april 2020–juli 2022 inte verkställer ett beslut om värdeöverföring och det inte heller under perioden fattas något sådant beslut.

I detta fall hade bolaget fattat ett beslut om utdelning i mars 2020. Beslutet hade fattats före den förbjudna perioden men verkställdes efter den 1 april 2020, dvs. under den förbjudna perioden. A-son kände till värdeöverföringen. Hon hade därmed inte grund för att i sina yttranden ange att några värdeöverföringar inte hade verkställts. Yttrandena var alltså felaktiga.

Det förhållandet att utdelningarna inte hade gjorts till de fysiska personer som ägde koncernen innebär inte att de inte omfattades av bestämmelsen i 6 § första stycket 4 förordningen. A-son har uppgett att utdelningarna gjordes för att skydda bolaget från konkurs och att hon tog hänsyn till de samlade omständigheterna. I hennes uppdrag låg emellertid endast att rapportera sina iakttagelser om förekomsten av värdeöverföringar. Det ankom inte på henne att avgöra i vilken utsträckning hennes iakttagelser kunde påverka bolagets rätt till omställningsstöd; den frågan skulle prövas av Skatteverket eller, i sista hand, domstolarna. I den mån hon ansåg att de bakomliggande omständigheterna hade relevans hade hon möjlighet att i yttrandena lämna särskild uppgift om dessa.

Genom att avge felaktiga revisorsyttranden har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Hon ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran i detta fall är en tillräcklig åtgärd.