Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen finns förslag till lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av de ändringar som gjorts i EUs direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument och EUs förordning om referensvärden. Förslagen innebär följande.

Det införs bestämmelser om handräckning och verkställighet av beslut om sanktionsavgifter och viten i lagen om värdepappersmarknaden och lagen med kompletterande bestämmelser till EUs förordning om referensvärden.

Eftersom Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) tar över tillsynsansvaret för leverantörer av datarapporteringstjänster, tas vissa bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden bort eller justeras.

Med anledning av nya regler i EUs förordning om hållbara referensvärden föreslås också en ändring i lagen med kompletterande bestämmelser till EUs förordning om referensvärden. Den innebär följande.

Finansinspektionen ska kunna ingripa mot en administratör som inte fullgör sina skyldigheter avseende EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet.

Slutligen föreslås ändringar i lagen med kompletterande bestämmelser till EUs marknadsmissbruksförordning med anledning av ändringar i EUs marknadsmissbruksförordning, som innebär följande.

Finansinspektionen ska kunna ingripa mot en emittent som trots en begäran av inspektionen inte har lämnat en skriftlig förklaring till hur villkoren för att skjuta upp offentliggörande av insiderinformation har uppfyllts.

Emittenter vars finansiella instrument har tagits upp till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag ska upprätta insiderförteckningar över alla personer som har tillgång till insiderinformation och som arbetar för emittenten genom anställningskontrakt eller på annat vis utför uppgifter genom vilka de har tillgång till insiderinformation. Lagändringarna med anledning av förordningen om marknader för finansiella instrument, direktivet om marknader för finansiella instrument och EUs förordning om referensvärden i lagen om värdepappersmarknaden och lagen med kompletterande bestämmelser till EUs förordning om referensvärden föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.