Prop. 2020/21:37 Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det införs en skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster. Skattereduktionen föreslås som huvudregel vara 1.500 kronor för 2021 och ges till personer med en beskattningsbar förvärvsinkomst som är högre än 40.000 kronor per år.

I propositionen föreslås även att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla under de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.