Prop. 2020/21:41 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Propositionens huvudsakliga innehåll

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor trädde i kraft den 15 april 2020. Den syftar till att underlätta genomförandet av stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 minimeras. Lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av 2020.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning i samhället föreslås det i denna proposition att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av 2021.